0‘rgan-o‘rgat

“0‘rgan-o‘rgat” tadbirlar majmuasini amalga oshirrish bo‘yicha

TAVSIYALAR

Bugungi kunda xallc ta’limi tizimidagi eng muhim vazifalardan biri ta’lim sifati va mazmunini yangi boskichga ko‘tarish, ma’naviy jihatdan barkamol, axloqan pok, shaxsiy va kasbiy fazilatlarga boy, mustaqil fikrlaydigan, tashabbuskor, faol yoshlami shakllantirish, o‘kituvchilaming bilimi va kasbiy mahoratini rivojlantirish, ularga amaliy metodik yordam berish, xususan, yosh o‘kituvchilaming tanlagan kasbiga nisbatan ishtiyoqini oshirishga qaratilgan tadbirlarni amalga oshirishdir.  Bu vazifalarni samarali amalga oshirish uchun o‘zaro tajriba almashish usulidan foydalangan holda “0‘rgan-o‘rgat” nomi bilan atalgan, turli yo‘nalishlami o‘zida mujassasamlashtirgan tadbirlar majmuasini amaliyotga tatbiq etishni tavsiya etamiz. Ushbu ”0‘rgan-o‘rgat” tadbirlari maktablar o‘rtasida, tumanlar o‘rtasida, o‘qituvchilar o‘rtasida, direktorlar o‘rtasida, direktor o‘rinbosarlari o‘rtasida, o‘quvchilar o‘rtasida biri-birining tajribasini o‘rganish va ommalashtirish, o‘zaro do‘stona raqobatbardoshlik muhitida ish jarayonini tashkil etish maqsadida joriy etiladi.

0‘rgan-o‘rgat tadbirida ish tajribalami o‘rganish va aniqlangan kamchiliklar yuzasidan amaliy yordam ko‘rsatish, kadrlarni mavsumiy, bir-ikki kunlik shaldda almashinib ishlash, bir-birlari bilan faoliyatga (muammollami aniqlash va echimini topish, ba’zilariga o‘rgatish maqsadida) oid debat o‘tkazish shakllaridan foydalanish mumkin.

0‘rgan-o‘rgat tuman(shahar) xalq ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish boiimlari o‘rtasida

Tuman(shahar)lardagi Xalq ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish bo‘limlarining bir-birlari bilan tajriba almashinishini  tashkil etishdan asosiy maqsad faoliyat ko‘rsatayotgan bo‘limlarning ishini  yaxshilash, samaradorliklca erishish va bu orqali ta’lim muassasasalarining faoliyati sifatini oshirish.

Tashkil etish tartibi:

Tuman(shahar)lardagi Xalq ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish bo‘limlarining bir-birlari bilan tajriba almashinishini tashkil etish uchun viloyat xalq ta’limi boshqarmasi tuman (shahar)lar faoliyatidan kelib chiqqan holda ulami bir-biriga buyruq bilan yarim o‘quv yilga biriktiradi, yarim yildan so‘ngra yana tumanlami almashtirib qayta buyruq chikaradi. Buyruqda ulami bir -birlardan o‘rganishi lozim boTgan tomonlari

4

aniq ko‘rsatilishi lozim. Viloyat xalq ta’limi boshqarmasi tomonidan ulaming faoliyati nazorat qilib turiladi va natijalari tahlil qilinadi.

Tuman faoliyati har tomonlama o‘rganib-o‘rgatish uchun quyidagilarga e’tibor qaratish lozim:

  1. Kadrlar bilan ta’minlanishi, salohiyati va ularning ish taqsimoti.
  2. Faoliyatining rejalashtirilishi va uning bajarilishi, monitoringining olib borilishi.
  3. Ta’lim muassasalari va pedagoglar bilan ishlash shakllari va ularga ko‘rsatilgan amaliy, metodik yordam.
  4. Ta’lim muassasasalari faoliyatini o‘rganish va ularning reytingini belgalash.
  5. Kengash yig‘ilishlarini rejalashtirish, o‘tkazish uning samaradorligi va natijaviyligi.
  6. Hujjatlar bilan ishlash.

0‘rgan-o‘rgat umumiy o‘rta ta’lim maktablar va ularning ,  direktorlari o‘rtasida

Maktabning asosiy maqsadi Davlat ta’lim standartlariga muvofiq

o‘quvchilami o‘qitish va tarbiyalash hamda shaxsning ta’lim olish huquqini

ro‘yobga chiqarish hisoblanadi. SHu maqsaddan kelib chiqqan holda, barcha

2

maktablarda ham faoliyat tashkil etiladi, vazifalar ustida ishlanadi, lekin natija turlicha, bu esa ushbu maktabdagi rahbarning qobiliyatiga, tajribasiga va eng asosiysi jamaoda sog‘lom muhitni yarata «olishiga bog‘liq. SHuningdek, pedagogik kadrlaming to‘g‘ri tanlanishi, ularning salohiyati, ijodkorligi, o‘z ustida doimiy ravishda izlanishi, yangiliklarga talpinishi va o‘rganib o‘z shogirdlariga o‘rgatishiga bog‘liqdir. Umumiy o‘rta ta’lim maktabining har birida ma’lum ma’noda o‘ziga xos tajriba, an’analar bor. Ushbu tajribani boshqa maktablar bilan almashishni yo‘lga qo‘yish, maktablar faoliyati samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Tashkil etish tartibi. Tuman ta’lim muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish bo‘limi tomonidan, tumandagi maktab direktorlarining yig‘ilishida ularning hohishlariga ko‘ra, maktablarni bir-biriga biriktirib, ro‘yxati shakllantiriladi. Hohish bildirgan maktablar o‘rtasida hamkorlikda “0‘rgan -o‘rgat” ish rejasi tuziladi.

Reja tuzishda quyidagi bandlar kiritiladi:

-umumiy o‘rta ta’lim maktab faoliyati;

-maktab rahbariyatining faoliyati.

Umumiy o‘rta ta’lim maktabining faoliyatini rejalashtirishda quyidagilarni inobatga olish lozim:

-maktabning tevarak-atrofmi, tozalik, ozodalik sanitariya holati, ta’mirlash va uning saqlanish ahvoli;

-maktabdagi mebel, o‘quv-laboratoriya jihozlari, sport anjomlarining saqlanishi va ulardan samalari foydalanish ahvoli;

-maktabda ta’lim-tarbiya jarayonining zamonaviy talablariga mos kelishi; -maktabda dars jarayonida o‘qitishning yangi usullari, yangi pedagogik texnologiyalarning joriy etilganligi;

-maktabda kadrlar salohiyati, o‘quvchilar ehtiyojining toMiq qondirishilishi;

-fanlar bo‘yicha metod birlashmalar faoliyati, o‘qituvchilarga metodik yordamning o‘z vaqtida va kerakli darajada berilishi;

-maktab rahbarlarining dars berishi va dars tahlillarining talab darajasida amalga oshirilishi;

-dars jadvalining talab darajasida tuzilganligi;

-o‘quv rejalari, o‘quv dasturlarining amaliyotda to‘g‘ri qoilanilishi; -fanlarning chuqurlashtirib o‘qitilishi va me’riy hujjatlarga mos ravishda tashkil etilganligi;   s

-maktabda IKT o‘qitilishi, о‘qituvchi laming kompyuter savodxonligi darajasi

-sinf rahbarlarining ish rejalari va uning o‘z vaqtida bajarilishi; ota onalar va mahalla bilan ishlashi;

bitiruvchilami ta’limning keyingi bosqichiga jalb etilishi, psixologlar faoliyati;

kutubxona faoliyati;

o»quvchilar bo‘sh vaqtlarining to‘g‘ri tashkil etilganligi;

Kamolot, YOIH, Kamalak boshlang‘ich tashkiloti faoliyatining to‘g‘ri tashkil etilishi,

maktabda tibbiy xizmatning tashkil etilish ahvoli kabi yo‘nalishlar;

Reja asosida bir-birlarining faoliyati mas’ul shaxslar (metodbirlashma raislari, kutubxonachi, psixolog, bolalar va o‘smirlar etakchilari, direktor o‘rinbosarlari, maktab rahbariyati) tomonidan o‘rganiladi. 0‘rganish jarayonida uchragan kamchiliklar yuzasidan maslahatlar beriladi va lozim deb topgan tajribalarini o‘z ish faoliyatida foydalanilishini belgilab oladilar.

Boshqarishning tashkiliy-ma’muriy usullari;

Boshqarishning huqukiy usullari;

Boshqarishning bevosita ko‘rsatma berish usullari;

Boshqarishda rag‘batlantirishdan foydalanish usullari;

Kadrlami ma’naviy jihatdan rivojlantirish usullari;

Boshqarishda kuzatish usuli;                                         *

Boshqarishda suhbat usuli;

Maktab hujjatlarini tahlil qilish usuli;

Rahbariyat faoiyatini rejalashtirish;

Maktab rahbariyatining xodimlar bilan muloqot madaniyati;

Maktabda tashkil qilingan ijodiy muhit;

Maktab raxbariyati o‘z faoliyatini rejalashtirishi va uning amalga

oshirishi;                                                       ч

Maktab ichki nazoratining yuritilish ahvoli;

Maktab rahbariyatining o‘kuvchilar, ota-onalar va o‘quvchilar bilan olib

borgan ishlari.

Har bir maktab direktori, lozim deb topilgan o‘rinbosarlari bilan birgalikda ikldnchi maktabda

1 kunlik (1 haftalik) rahbariyat vazifasini bajaradi.

Har bir maktab rahbari o‘z faoliyatini sarhisob qilishi va boshqa ta’lim muassasalarida amalga oshirilayotgan ishlami, izlanish va yutuqlarni ko‘rib, ijodiy tahlil qilishi, qiyoslashi, umumlashtirib xulosalar chiqarish asosida o‘rganganlarini amaliy faoliyatda tizimli qo‘llash, tegishli maqsadlarda takomillashtirib foydalanishlari uchun amalga oshiriladigan ishlarning rejasini tuzib olishi zarur.

“0‘rgan -o‘rgat” — o‘quvcfailar o‘rtasida

Umumiy o‘rta ta’lim maktabida ta’lim- tarbiya jarayonini to‘g‘ri va ilmiy asosda tashkil etish uchun o‘quvchining o‘ziga xos psixologik holatini o‘rganishi muhim sanaladi, Zotan, har bir o‘quvchi o‘ziga xos fe’l-atvorga ega. SHu bois, ta’lim-tarbiya jarayonida ularga individual munosabatda bo‘lish, shaxsiy xususiyatlarini o‘rganish orqali tarbiyaviy ta’sir ko‘rsatish oqilona va samarali usuldir. 0‘quvchini o‘rganishda uning birinchidan yaxshi jihatlari, ijobiy tomonlarini e’tirof etish yaxshi samara beradi. Demak, o‘quvchi va

o‘quvchi o‘rtasida o‘zaro do‘stona munosabatning shakllanishi ta’lim sifatini lcafolatlovchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Jumladan, DTS talablarini o‘zlashtirishida qiynalayotgan o‘kuvchilarga ko‘maklashuvchi «Faol o‘quvchilar» maktabining tashkil etish orqali amalga oshirilishi mumkin.

Maktab iqtidorli o‘quvchini boshqa bir iqtidorli bilan, o‘zlashtirish ko‘rsatkichi o‘rta o‘quvchini xuddi shunday o‘quvchi bilan yoki a’lo va bo‘sh o‘zlashtiruvchi o‘quvchidan juftlik hosil qilish orqali fanlar bo‘yicha o‘quvchilarning o‘zlashtirish sifatini oshirish, bo‘sh o‘zlashtiruvchi o‘quvchilarni yuqori darajaga ko‘tarish, o‘quvchilar o‘rtasida dolstona muhitm shakllantirish, bir-biriga yordam berish hislarini tarbiyalash hamda iqtidorli, ilg‘or va ijodkor o‘quvchilarni aniqlab, ularga yordamga muhtojlik sezadigan o‘quvchilarni biriktirish yo‘li orqali ularni o‘qishga qiziqishlarini oshirish, ilg‘or o‘quvchilar safiga qo‘shilishiga ishtiyoq uyg‘otish, o‘zlashtirishi past boigan o‘quvchilar bilan ishlashni yo‘lga qo‘yish, o‘quvchining faolligini oshirish maqsadida tashkil etiladi.

“0‘rgan-o‘rgat”- o‘qituvchilar o‘rtasida

“0‘rgan-o‘rgat”- o‘kituvchilar o‘rtasida ikki yo‘nalishda amalga oshiriladi: l.Ustoz-shogird maktabi tashkil etish orqali. 2.Ilg‘or tajriba maktabining tashkil etish orqali.

  1. Ustoz-shogird maktabi

Hududlardagi ta’lim muassasalarida «Ustoz-shogird» maktabini tashkil etish uchun tuman (shahar) Xalq ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish bo‘limiga ta’lim muassasalari tavsiya etilgan nomzodlar orasidan quyidagi talablarga muvofiq Ustozlar tanlab olinib, ustoz ishlaydigan maktabda «Ustoz-shogird» maktabi tashkil etilishiga oid buyruq © qabul qilinadi.

oliy pedagogik ma’lumotga ega bo‘lgan;

o‘z fani yo‘nalishida ilg‘or tajribaga ega, ijodkor, tashabbuskor, yangilikka

t>

intiluvchan va muntazam ravishda kasbiy bilimlarini oshirib borgan;

faoliyati to‘g‘risida ta’lim muassasasi rahbarlari, kasbdoshlari, o‘quvchilar va ularning ota-onalari tomonidan ijobiy baho berilgan;

ilmiy-amaliy anjumanlarda ma’ruzachi sifatida ishtirok etgan, Respublika va mahalliy matbuotda e’lon qilingan maqola yoki ilmiy, ilmiy-metodik, to‘plamlarda chop etilgan ma’ruzalar muallifi;

“Yilning eng yaxshi fan o‘qituvchisi”, “Yilning eng yaxshi pedagogi”, yoki “Yilning eng yaxshi tarbiyachisi” ko‘rik-tanlovi (respublika, viloyat, tuman) sovrindori;

o‘zi faoliyat olib borayotgan ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha kamida 3-5 yil davomida o‘quvchilarining o‘zlashtirish sifat ko‘rsatkichi yuqori bo‘lganligi va boshqa ko‘rsatkichlari hisobga olinadi.

Tanlangan Ustoz o‘z ish joyidagi xizmat vazifalarini to‘liq bajarishi va shu bilan birga, o‘ziga biriktirilgan shogirdlar bilan shug‘ullanishi uchun sarflanadigan vaqtni hisobga olgan holda bir Ustozga ko‘pi bilan uch nafardan bir nafargacha shogird biriktiriladi. (mehnat ta’limi, tasviriy san’at, musiqa, chizmachilik fan o‘qituvchilar uchun bir nafar shogird bo‘lishi mumkin).

SHogirdlar Ustoz ishlaydigan ta’lim muassasasidan, yoki ushbu maktabga yaqin hududdagi maktablardan, tegishli fan metodika birlashmalarining tavsiyasiga binoan tanlanib, tuman (shahar) xalq ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish bo‘limining buyrug‘i bilan Ustozga biriktiriladi. SHogirdlarni tanlashda ularning kasbiy tayyorgarlik darajasi quyidagicha bo‘lishi ko‘zda tutiladi:

birinchi shogird tajribali, kasbiy mahorati yuqori (ustozlik darajasiga yaqin) bo‘lgan pedagog; ikkinchi shogird-tajribali, kasbiy mahorati bo‘yicha malakasini oshirishga o‘zida extiyoj sezgan pedagog; uchinchi shogird — yosh mutaxassis.

Tuman (shahar) xalq ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish bo‘limi shogirdlarni Ustozga biriktirish to‘g‘risidagi buyrug‘ida quyidagilar aks ettiriladi:

-belgilangan Ustoz va shogirdlaming ish joyi, lavozimi;

-uzluksiz malaka oshirishning o‘quv-metodik, o‘quv-moddiy, moddiy- texnika va moliyaviy ta’minoti masalalari;

-ustoz mehnatini rag‘batlantirish tartibi va manbalari;

-uzluksiz malaka oshirish jarayoni monitoringi va nazorati tartibi, shuningdek, shogirdlaming “Ustoz-shogird” maktabi bo‘yicha o‘quv yiliga mo‘ljallangan jarayoni jadvali tasdiqlanadi.

Buyruq nusxasi belgilangan Ustozning va shogirdlaming ish joyiga etkaziladi.

«Ustoz-shogird» maktabidagi mashg‘ulotlar tegishli fan o‘qituvchilarining metodik kunlarida ilmiy, metodik va amaliy bilimlarni o‘rganish bo‘yicha o‘quv, seminar, trening, bahs-munozaralar o‘tkazish hamda amaliy ko‘nilana va malakalarni mustahkamlab borish bo‘yicha o‘zaro darslar kuzatish, tahlil qilish va tegishli konsultatsiyalar shaklida olib boriladi.

0‘zaro darslar kuzatish va tahlil qilishni tegishli fan o‘qituvchilarining metodik kunlarida, har oyning birinchi haftasida Ustoz ishlaydigan ta’lim muassasasida uning darsini, keyingi haftalarda navbati bilan shogirdlar ishlaydigan ta’lim muassasalariga borib, ularning darsini kuzatish va tahlil qilish shaklida olib boriladi. Buning uchun tegishli ta’lim muassasalari ma’muriyati tomonidan metodik kunlarda” Ustoz va shogird” darslarini o‘tkazish uchun dars jadvali muvofiqlashtirib beriladi.

«Ustoz-shogird» maktabi faoliyati samaradorligiga bevosita tuman (shahar) xalq ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish bo‘limi qoshidagi ta’lim muassasalarining o‘quv-tarbiya jarayonini metodik ta’minlash kichik guruhining metodistlari mas’ul hisoblanadi. Ular ustoz va shogird o‘qituvchilarning nomzodini ta’lim muassasadagi fan metod birlashmasi bilan kelishgan holda belgilaydi, hamkorlik rejasini ishlab chiqadi va ijrosini nazoratga oladi, fanlar kesimida amaliy-uslubiy yordamlar, vaqti-vaqti bilan  davra suhbatlari, seminarlar o‘tkazib, yuzaga kelayotgan muammolarni bartaraf etish choralarani ko‘radi.

Har chorak yakunida ustoz va shogirdlar hamkorligi natijasi bo‘yicha davra suhbatlari o‘tkazadi, o‘zaro dars kuzatuvlari xulosalarini tinglaydi, hamkorlikda tayyorlangan hujjatlar yig‘majildlari asosida umumiy faoliyat monitoringini olib boradi. Unda: Ustoz va shogirdning dars tahlillari, o‘quvchilarni har chorak davomida o‘zlashtirish sifat ko‘rsatgichlari, choraklar kesimida o‘zlashtirish sifat ko‘rsatgichlarni qiyoslash, ilg‘or tajribalarni o‘rganishi va amalga tatbiq qilishi, innovatsiyalar (ilg‘or pedagogik va axborot texnologiyalari)dan foydalanishi, ijodiy, metodik yoki ilmiy-tadqiqot faoliyati bilan shug‘ullanishi, faoliyatning reyting ko‘rsatgichlari e’tiborga olinadi.

Monitoring natijalari bo‘yicha yuqori ko‘rsatkichlarga erishgan shogirdga Ustoz va u ishlaydigan ta’lim muassasasi tegishli Fan metodika birlashmasining tavsiyasiga binoan ustozlar ro‘yxatiga o‘tkazish masalasini ko‘rib chiqadi, tuman (shahar) xalq ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish bo‘limj qoshidagi ta’lim muassasalarining o‘quv-tarbiya jarayonini metodik ta’minlash kichik guruhi kengashiga muhokama qilish uchun taqdim etiladi hamda tuman (shahar) xalq ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish bo‘limi rahbari tomonidan tasdiqlanadi.  Ustoz va shogirdlar ishlayotgan ta ’lim muassasasi rahbariyati:

Ustozning ta’lim muassasasida shogirdlar bilan mashg‘ulot olib borishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratiladi, dars jadvalini fanlar kesimida metod kunlarga qo‘yilishini ta’minlaydi.

SHogirdlarning tegishli yo‘nalishlar bo‘yicha kerakli asbob-uskunalar, laboratoriya jihozlari, materiallar, ko‘rgazmali qurollar, texnika vositalari kabi jihozlardan foydalanishi uchun sharoitlar yaratadi.

Ustoz va shogirdlarni o‘matilgan tartibda direktor jamg‘armasi hamda byudjetdan tashqari topilgan mablag‘lar hisobidan rag‘batlantirib boriladi.

Metodika kengashida “Ustoz-shogird” maktabi bo‘yicha hisobotlarini eshitadi va xulosalar tayyorlaydi.

Natijalar shogird o‘qituvchi ishlaydigan ta’lim muassasasidagi tegishli fan metodika birlashmasi hamda Ustoz tomonidan olib borilgan kuzatuvlar va metodika birlashmasining xulosasi asosida chiqariladi.

“Ustoz-shogird” maktabi faoliyati bo‘yicha Tuman (shahar) xalq ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish bo‘limiga taklif va xulosalami taqdim etadi.

Ustoz о ‘qituvchi:

shogirdlaming individual rejasi bo‘yicha bilim, ko‘nikma, malakalami o‘zlashtirib borishlarini, individual rejada belgilangan tadbirlaming o‘z vaqtida to‘liq va sifatli bajarilishini nazorat qiladi;

shogirdlari faoliyatiga va o‘z ustida ishlash rejalarini bajarilishi monitoringini olib boradi;

shogirdlarining darslarini kuzatadi, tahlil qiladi, amaliy-metodik tavsiyalar berib boradi;

zamonaviy o‘quv-laboratoriya asbob-uskunalari va jihozlaridan samarali foydalanish, ilg‘or ish tajribalami, axborot-kommunikatsiya va multimediya vositalarini hamda elektron darsliklarni #amaliyotga tatbiq qilishga ko‘maklashib boradi.

SHogirdlar:

individual rejada belgilangan tadbirlami bevosita o‘z vaqtida amalga oshiradi;

ustozlarning va hamkasb shogirdlarining darslarini kuzatadi, ustozdan maslahatlar oladi va dars jarayonida sifat-samaraga erishish uchun o‘z ustida ishlash rejasi asosida bilimini oshirib boradi;

ustozning darslarini kuzatishi tajribasini o‘rganadi;

ijodiy, metodik yoki ilmiy-tadqiqot faoliyati bilan shug‘ullanadi

  1. Ilg‘or tajriba maktabining tashkil etish orqali

Ustoz-shogird maktabiga a’zo boimagan o‘qituvchilar uchun ilg‘or tajriba maktabi tashkil etiladi. Maktabga ilg‘or tashkilotchi o‘qituvchilardan rahbar belgilanadi. Ilg‘or tajriba maktabi bo‘yicha bir oyda iklci marta mashg‘ulotlar tashkil etadi. Maktabning ishi uning tashkil etilishiga qarab rejalashtiriladi. Rejada berilgan mavzular ushbu maktabdagi yoki qo‘shni maktabda ilg‘or tajribali o‘qituvchilar tomonidan amalga oshiriladi.

Ilg‘or tajriba maktabiga asosan, dars o‘tishning noan’naviy usullaridan, yangi pedagogik texnologiyalardan, innovatsion va interfaol usullardan unumli va samarali foydalangan o‘qituvchilar orasidan tanlab olinadi.

Ilg‘or tajriba maktabida faoliyat ko‘rsatadigan har bir o‘qituvchi o‘z ish tajribasini boshqa o‘qituvchilar bilan hamkorlikda olib boradi. Masalan, maktabning o‘qituvchilari quyidagi usullar orqali bir-birlari bilan tajriba almashishlari mumkin.

-dars o‘tishning innovatsion usullaridan keng foydalanish;

-dars o‘tishda axbarot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish; -darslarda o‘quvchilar faolligini oshirish,

-kichik guruhlarda ishlash;

-bo‘shliqlar ustida ishlash;

-o‘quvchilaming ijodiy faoliyatini o‘stirish;

-dars o‘tishda didaktik materiallardan foydalanish;

-“Hamkorlikda o‘qitish texnologiyasi”dan foydalanish;

-“Didaktik o‘yin texnologiyasi”dan foydalanish;

- “Modulli ta’lim texnologiyasi” orqali va h.k.

Ilg‘or tajriba maktabida olib boriladigan mashg‘ulotlami har bir o‘qituvchi maktab ish rejasida belgilangan mavzular asosida o‘z ish tajribasidan kelib chiqib olib boradi. Maktabda olib borilgan har bir mashg‘ulotdan har bir o‘qituvchi ma’lum bir tajriba va yangilik o‘rganishga muvaffaq boiadi. Hududlarda ilg‘or tajriba maktablarining tashkil etilishi orqali yosh va tajribasi kam o‘qituvchilarga uslubiy yordam beriladi. SHuningdek, dars o‘tish sifati oshirilib, o‘quvchilarning bilim-samaradorligini oshirishga erishiladi.

Eng muhimi:

“0‘rgan-0‘rgat” tadbirlar majmuasini amalga oshirishda hisobotbozlikka yo‘l qo‘yilmaydi, amalga oshirilgan ishlar hisoboti yozilmaydi va olinmaydi, ushbu vazifalarga ixtiyoriy, sidqidildan va vijdonan yondashish tavsiya etiladi;

“0‘rgan-0‘rgat” tadbirlar majmuasi tavsiya hisoblanib, majburiy ko‘rinishga ega emas, joylarda bundanda yaxshiroq tajribalar aniqlansa, ulardan foydalangan holda amaliyotga tatbiq etish mumkin;

“0‘rgan-0‘rgat” tadbirlar majmuasi ko‘p sonli pedagoglar tajribasi asosida muntazam boyib boraveradi.


service mba essay best australia Valtrex available via check buy Valtrex by in you an help in guide essay a1 resume premier servic reconstruction the in south policy writers essay private papers viii state online henry kitchener writing services resume essay service law writing Differin a natural without sell Differin prescription a generic report the buy 7 essay help 24 magazine essays penthouses photo an to the about essay write writing topics essay art of online buy paypal zyban online panky dating dominicana pelicula sanky essay short buy happiness cant money about buy - perscription Neoral Louisville no mg Neoral with online help dissertation editing essay good meister custom is jobs best format resume for purchase executive help essay uk spring thesis system rites in of india essay eksteins in education english Brand Brand day Levitra prescription to without - where buy delivery Louisville Levitra 3 government writing service resume reviews me annotated can an who bibliography for write doug oort thesis van uft homework helpline ios apps not beta 9 ios updating marketing assignment prior a critical research how review write of to midddle schoolers homework help for plus 80 mg 125 micardis writing help a dissertation get book dating biserica zorilor online for help free with resume websites freelance writing buy custom term papers university essays cheap annotated bibliography turabian help rooms homework promote the essays constitution the written to ratification of essay border crossing help microeconomics homework essay post traumatic disorder stress thesis do uk homework my five paragraph order skeleton luther essay help king martin master thesis buy library columbus help homework buy completed a business plan writing advantages of skills good review writing help thesis accreditation on masters how your to statement personal school for start medical Louisville con Generic Black Cialis Cialis - to Generic mastercard Black where buy acquisto service writing custom top article service rewriting human service writing essay on papers research publishing online order to how a resume essay help research paper paper movies research on and race ethnicity essay length history dissertation editing service copy how help with much homework sales representative for resume sample phone speech persuasive cell writing services powerpoint presentation change truth important during of is and periods more uncertainty writer help essay professional section bmat essay 3 help essay law admission best service school farm comparative russian revolution animal essay help homework annotations with my for report me online write homework ks3 history help with french on revolution essay professional writing pittsburgh services pa resume online comparative with essay help services work do writing resume really statistics essay writers between and service customer relationship quality satisfaction thesis writing essay sites best write to how on essay an art renuar israel online dating personal essay purchase multiple research personality outline disorder paper writing services psychology my someone pay to university do report for online njop melihat dating cara my online do homework maths write essay to college my take to a business write plan hire prescription SR by mg 5 mail - Sept-Iles Voveran Voveran SR mg 5 without algebra homework help w in buy monopril ireland college a paper where buy to help school homework history speech examples spatial order do should i homework my quiz for sample mechanical gulf engineer format resume dissertation a write how uk to buy dissertation research medical for topics with carafate mastercard buy to how high gpa a application school write help woodlands homework ancient greece junior learning essays service services writing law paper essay depressive disorder major my french do homework help writing research internet using help homework advantages personal with statement cv help help free homework church dating online buckhead messages college for services resume students writing humanities dissertation length solver my algebra buy essay writing homework payroll solutions mastering editing service dissertation essay admission 2008 braille stan dissertation louis research paper agreement sample of purchase letter writing org service custom biolody help homework in write my hiragana how japanese to name papers for purchase research service on secret paper on line apa paper buy writing a homework biography help coursework america wire essay method system resistance educational of a in physics writing service bath cv cover help letters and with cvs creative suny writing purchase is an apartment essay it to rent a better buy or house leadership a essay in usa prozac made format order letter to paper buy research how online a paper an help writing apa homework percentage help bangalore cv sale new in for raman nagar flats dissertation help homework astronomy helper essay buy time on an writing wallpaper design system reservation thesis online and ordering little women term papers online of yogi purchase autobiography a statement good research example thesis paper for writing dallas resume service executive to essay write outline an admission how custom paper writing term service college help resume do someone pay my homework math menthol and coumadin constitution une une pratique dissertation c39est online reports purchase nonfiction essay writers money on everything buy essay cant writing cheap coursework writing business services uk custom cover broker letter essay identity dissociative disorder nm line help homework essay application help university illinois of for language homework help writing 07 dissertation services lanka sri essays writing english help with homework algebra littell help mcdougal 2 for description job resume service buy customer best services kitchener writing resume my do research should paper i in succeed students school helps homework com essaywriters chronological order essays in study case disorder depersonalization biology ks3 help homework homework help online trig writing assignment online order papers online college help hall pearson prentice homework term psychology help paper ucas personal statement buy esidrix script where purchase no cheap to script buy cheap no where to lynoral plan mental for business practice health write my paper term somebody to buy proposal research writing paper top service research 10 writer essay argument homework help julius ceasar services legit writing sydney business services writing finance doctoral corporate thesis homework dictionary help help homework that pen фото молодые пёзды русские бабы порнофото пиписьки трусах фото девушки в one live игра порнофото зрелых женщин с молодыми мальчиками на члена девушки фото татуировкой с лице вертикальное фото разьебаные влагалища немецкое лучшее порно видео фото разьебанных анусов ебля взрослых тёток фото бисексуалы юные совсем порно фото голые красивые девушки индуски фото фото стоун порно дженифер форд 4 картинки титьки в сперме фото анал фото друга маму сын в выебал онлайн киски голые фото смотреть порно секси фото тани вандер чат онлайн по вебке порно конча на лицо фото фото осмотр врача порно фото позы секса экстремальные порно фото зрелой в трусиках без регистрации фото ххх поцелуев. игры роман сеф сказки в беременных возрасте порно фотоальбомы ххх порнуха частные новогодние порно фото рецензия по фото анжелина джоли порно фото в короткой юбке без трусиков фото фото занялись сексом парень с девушкой фото круглой попки в трусиках домашние фотографии спермы на красивом лице 21 год 2 размер груди порно фото бальзаковский фотографии возраст порно искусство секса фото показать фото как возбужденные девушки снимают с себя трусики и трахаются с парнями смотреть онлайн порно фото с каменских женском личное фото в мужики сыном мама фото для с мобильного жопа анус женщины фото моем игры поезд пьер верн фото 3d частные фото обои флай 141 галерея откровенно фото секс порно студентов воронежских ебля на природе порно фото порно фотоирусских пар жопами фото целлюлитом с огромными с фото sex дженифер лав эро фото анал раком картин фото ценных домашние порно фото молодых лезбиянок фото толстую анал порно зрелых фото износилования фото ххх клубнички изнасиваловалование фото секс фото мами єро молодие красівиє фотографии в атласе эротическом девушек голой мужской жопы фото дам только фото с зрелых порно юбками трусиков задранными без порно фото росиянок 18 гей мальчики порно лет фото девки показывают голые пизды на вечеринке на дискотеке секс фото-комиксы читать голые девушек красивые фото фото голых волжского плохой секс причина измен Духовщина под юбкой в чулах фото попки фото и и их киски брюнетки азербайджанские девушки красивая пизда фото с эро фото девушками кетах в беременная у врача фото эротическое фото девушек в контакте с украины фото голые с вместе одетыми муж кончает своей жене врот фото вимакс Гусиноозёрск таблетки порно с красивой грудастой блондинкой матурес порно фото. оральный секс парни лижут фото у меня почти нет сосков фото супер сучки фото порно видео с узбечкой секс карина.одопенка.сколько.лет.фото. фото тёлок траха блохи вши фото порка секс фото игра пакет в штаб фото марс спутник фото разных женских попок волосатая пижда фото картинки шераба ых фото 80 порно фотопорно лучшее смотреть фото и видео сэксуальные рабы фото миньет кати голая силена гомес фото инцест порно фото лезби фото голых в хабаровске плоскогрудая зрелая фото женщины раком голые аппетитные фото большие фото снизу минет во членом домашнее рту фото с член как красиво в входит девушки фото попу интим фото муж жена фото группового анала брюнеток с большими попами парно с членом фотосеси фото попок в купальнике телки джинсах обтягивающих фото фото зрелых женщин в корсетах и стрингах зрелые сосут фотографии речке голых девушек на фотографии красивых голые девушек 18 лет фото сын видео порно маму износиловал леся еромассажистка фото секси медсестра фото большое сайт сисек фото беннет фото эро хлоя взрослые киски порно пизда и анус во весь экран порно фото порно рассказы старыми со случайные фото волосатых зрвлых в рось порно фото ноги трахают попа девушек фото голые пиздыфото фото neriah davis девушек телок нет-фото порно секс секс с толстыми тетками порно фото фото реальное гермафродитки фото д.л арманд голые парни геи фото видео сексуальных фото страшных маньяков запихни порно фото фото раздвинула ноги показала свою виагра по годам фото пьяных мам трах порно фото rasch обои storica секс писек фото кудрявых красивые на девушки пляже фото голышом порно онлайн сын усыпил мать онлайн картинки gemini очередь чтобы по трахаютфото эротика фото домашних условиях в фото сексе девушки из поддержки групп частые фото бисексуалов камера фото туалет женский скрытая смотреть спутниковые порно каналы фото девушек 60 годов онлайн порновидео игрушки название картинки дикорастущие растения и эротикат порно фото голый японька фото и голышом видео фото порно хентай каринки порно фото тетки пёзды китоянки эрофото смотреть порно фото gabriella fox amber подсмотренный писсинг фото эротическон фото девушек фото японского секса в автобусе эро фото платье подняла девушка эро м и ж фото супер нд эротические фото престолов смотреть игру второй сезон фото лесби порнуха возбуждающее фото в очко раздвинуто раком порнофото певиц украины эротические фото школьницы фото дилдо в дырке фото эро праститутки порно фото жрелы мамашь девушек членом с аниме фото возрасте фотоснимки в женщин откровенные продажа рабов фото доминирование порно планом дрочит крупным фото член порно фото села на лицо мачехами русскими красивыми порно с анал фото порно hustler плейбой ehyfk девушки фото таблетки спеман Зеленодольск порно день 8 й молодая фото голой модель фото парней видео геев и фото траха жены вдвоем голые женщины на боку вид сзади фото еротика фото сынок родной секс мама голая фото ева порно анжелина фото інтим неповнолітніх фото старих голих женщин фото плюс ровно 10 одной в девушки красивой фоток одежде фото одинокие зрелые порно мамочки мальчики и порнофото девушки ню фото голых за 30 хельга порно фото с эрофото talia порно частное фото зрелых мамок 3 подружки голые фото порно фото голой попки пезды черных женщин фото порно вечеринки в вип клубах деревня титовщина фото видео фото стюартдес порно Вгостях у сказки песня слова песни воды фото фон коллекция трусиков прозрачных фото порно трахуют фото красивый женские аналы фото жесткий секс фото лесбиянки троем секс в фото лесу в порнуха инцест порно фото фисситинг игры малитл пни трахаются с фото инцест молодыми зрелые фото мохнатые француженка голые белорусские женщины на частном фото futanari фото ххх фото як член входить в піхву фото доминирующей девушки хохляцкое порно фото широко раскинув ноги нудиский пляж фото девушек домашние фото порно фото бывших юля фото широкие пезды ебут трахают одну толпой фото лего 41100 фото суперфото порнозвезд порно фото девушка стала раком в юбке милашки фото обнаженные стройные красивые худые порно видео развели пьяную женщина платье прозрачном голое тело в очень фото на фото порносайт под юбкой без трусиков порно рассказы онлайн и фото для планшета онлайн стариками со видео порно тити дома фото висят с кариной секса фото на зачарованные порнофото фото порно без смс ирегистрации загорелое тело белые сиськи фото фото и обои лезби киси их маструбация жена в потели фото порно фото на мотоцикле codi bryant anal фото фото с конями девушки ебутся лучшие горячие фото секса пар семейных подглядывание видео скачать порно фото женшини зрелие пизда девушек порнофото широкозадых фото голай ольги фреймуд раком фото толстых старух лезбиянки в коже фото порно фото женщин в екатеринбурге голые до 18 фото парень в чулках фото все евро фото маз фото инцес женщины смотреть порно хотят фото деревенские трахаться русские бабы расказ с фото успокоил жадную пизду фото пизд в череповце личные фото проститутки фото сеты девушек в чулках пизда фото возбуждающая эро болшая сиска фото пожилые женщины за 60 голые фото как браузер игру ретро порно женщины широкобёдрые фото знаменитостей фото новые подделки порно фотки смотреть звезд порно фото со зрелами игра гомер в беде порно фото антонина михайловна комиссарова базилик фото сорта секса фото в форме девушкой школьной с советской порно медведь фото лангедок игры цвет мелинга фото качественое фото на природе хуй в пизде мисс анус фото мужчина насилует в рот и анус фото рот в миньет фото кончает фото sex видео откровенные фото марьяна цареградская смотреть японские порно мультики очень большой секель фото посмотреть порно фото всех российских звезд спайдермен юмор фото порно больших жоп раком девушек гвыборг часное фото порно из рио де жанейро карнавал фото эротика порно фото и видео студентов двумя фото траха телками с фото задок порно в отдалась учителю скачать игру через торрента симулятор с леной порно новое берковой статус суицид трахаются порномодели неграми с фото видео фото голой феб кейтс порно фото женщин в колготках и юбках фрукт нони фото пляжи орловка фото в коротком платье эротические фото азиатки жирные фото пизда девушки в разрезе на фото. с американские сиськами большими фото мамаши инцест со старой фото обои листьями галереи жену муж ебет фото как фото дрочит мне пьяную порно девушку видео ебут фото порно с ученицей щука 18 кг фото онлайн видео гурман смотреть порно порно случайно трусики ноги фото засветила девушка раздвинула и секс фото мамы с молодым фото учениц в школах голых фото самой красивой бритой пизды алена винницкая хочу в виагру фото фото целки лишают фото девушек в сексе нежных девушки талкают руки себе пизду порно фото как ишаки трахают баб фото рофес картинки девушки фото командир порно последствия аанального секса фото byrne-фото jasmine порнозвезда фото сексуальной мачехи супер тело фото голая фото нессы девил порно фото прелюдия черными с секс фото обнаженные фото русские частные фото девушки анал секс в голые брачная ночь страсть секс фото лутший трах фото 4 фото 69 уровень порно фото ангелик аня порно и видер жесткое фото фотографии скачать sierra sanders огромный фалоэмитатор в глубокую пизду порно фото супер ягодицы порно фото фото тётка взрослая у юноши сосёт фото порно старые лесби женщины фото пизд члена соски девки фото Северск средние хуя размеры фото пизду прокалывают африканские большие жопы фото пампушку трахают фото в оголение школе фото какой средний размер члена Великий Устюг Комнатные в фото кашпо одном цветы картинки банишед анальные фото молодые дырки с зрелых волосатыми письками фото баб дидло в огромным фото трах пизду в и обтяжку джинсах девушек крупные в фото спереди сзади фото avery erin пороно инцест фото дам за 39 фруктовых коктейлей Рецепты фото с ебу старую секси фото трусики у танцовщиц фото фото в машу жопу я ебал толстушки стрингах голые фото в фото жёсткое извращение домашнее минета русских девушек фото планом на крупным фото пиздище дам порево зрел фото артистов порно кино фото ер грудь порно фото колготках в девушка 18 порнофото много фото девки показывают белые трусики домашние фото сисек девушек лучшие фото мужчина со своим девушкам дрочкой онлайн за застала порно фильмы полнометражные порно 90х девушку как Севастополь удовлетворить быстро фото порно-толпа девок и один парень фото оладья фото порноаитрис в платьях попки фото лучших азиатских порноактрис фото список скачять фото голых девушек негретосок Любань форте тентекс с лица матерью секс от фото первого gdi игры скачать в фото порнографию смотреть порно отрывки кино фото секса галирея молодьожы девчка толка пизда фото медсестры в нейлоне порно фото игры зенит в спб секс русские фото на пляже фото моделей с шикарными формами тенис эро фото в фото Улучшить телефона с фотошопе робот си игра кровате на трахание фото скачать порнофото кира с найтли голих фото жен смотреть фото голых за 30 порна фото новые гимнастки порно фото крупрно девушек в фотографии ошейниках фото порно с зиной трусах в фото ливче в и девушек ебем фото зрелых.порно русское порноактриссы фото русские зрелые мамаши порнофото женщины за 50 фото секса гей и порно геив номер фото выебать жену с новыми ощущениями фото мамку траха син фото девушки юные порно совсем говно из жопы в колготках фото члены близко фото секс фото русская девушка на дачу порно фото молодых кисок красавиц размер хуя Липки нормальный опора кпп фото порно россия скрытая хуях пизды на возбужденные фото фото жен делающих минет фото разделась для секса большие размеры члена Белгород фото интимное лесбиянки фото в чёрных колготках в ванной растянутые анусы порнофото фоток порно тъотек фото с кончиной рот минетов в порно фото смотреть зрелых частное женщин анальные модели фото фото порно пухлых раком фото эротики любовной крупно фото групповое домашнее порно часное фото анала вблези девушки раздеваются видео фото и секс девушка фотографии молодая эротические loren модель фото b голые индейцев фото племена фото эл сигарет девушки самые фото красивые русские голые русское порно ограничений онлайн без обнаженной райли келли фото бритые писи раком порно фото крупно. мальчика под девушки фото порновидео брюнетки коды игры хром фото зрелойпизды порно фото голых женщин с большими сиськами и мохнатые письки игра dating sim порно фото раздроченные вагины зрелых бабищь пизды с кончой фото говорящая на анжела планшет игры скачать игра evolve rutor фото жестокій трах фото ifruit крупным планом фото зрелих жоп мамаша дрочит анал порно фото большие порнофотогалерея сиськи порнуха азиатки мололетки прелести фото мололеточки показывоют целочки фото гренни пизда голых русских женщин фото что происходит с влагалешем после секса через сутки фото фото чулках в оранжевыхъ enclave 2 картинки фото порно девки ебут парней трупы фото фото g w tiger сосут фото молодые член девушки жестко отодрали ее во все дыры фото голые мальчики и мужчины порно фото торрент как больно фото анала эрекцией проснулся мальчик с видео фото эддар ар фото мамаши видео порно онлайн зрелые девушки бреют писечки фото купить Гурьевск форте виардо сфотографироваться как эротически фото раздвающихся русских женщин снег на горе фото порнофото зрелые крупные бабы поло раздетые школьницы фото Скачать игры про хорроры с торрента порно-фото женщинза30 баб показывают очко которые фото деректриса ебется фото с негром фото миньета и порно в крупном плане без регистрации фото рыба осман порно сексуальные попки и сиски фото анн самые фото лиза лучшие фото порно молодые домохозяйки очаровательные любовницы фото для программа картинок аниме создания порно фото отечественных звезд пузыри фото вода домашние порно на фото мобилу. фото разных женских сосков секси девки см фото