Qabul Hujjatlari

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ХАЛК ТАЪЛИМИ ВАЗИРИНИНГ

БУЙРУҒИ ЎҚУВЧИЛАРНИ СИНФДАН СИНФГА ВА БИР УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МУАССАСАСИДАН БОШҚАСИГА ЎТКАЗИШ ТАРТИБИ ТЎҒРИСИДАГИ НИЗОМНИ ТАСДИҚЛАШ ҲАҚИДА

(Узбекистон Республикаси цонун ҳужжатлари тўплаии, 2015 й, 24-сон, 319-модда)

[Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлигФи томонидан 2015 йил 17 июнда рўйхатдан ўтказилди, рўйхат рака.ми 2684]

Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги Қонуни ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 1998 йил 13 майдаги 203-сон «Ўзбекистон Республикасида умумий ўрта таълимни ташкил этиш тўгрисида»ги карорига мувофик буюраман:

 1. Ўкувчиларни синфдан синфга ва бир умумий ўрта таълим муассасасидан
  бошкасига ўтказиш тартиби тўгрисидаги низом иловага мувофик тасдиқлансин.
 2. Мазкур буйрук расмий эълон килинган кундан эътиборан кучга киради.
  Вазир У. ИНОЯТОВ

Тошкент ш.,

2015 йил 2 июнь,

13-мҳ-сон

Ўзбекистон Республикаси халқтаълими вазирининг 2015 йил 2 июндаги 13-мҳ-сон

буйругига

ИЛОВА

Ўқувчиларии синфдан синфга ва бир умумий ўрта таълим муаесасасидан

бошқасига

ўтказиш тартиби тўғрисидаги

НИЗОМ

Мазкур. Низом Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги Қонуни ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 1998 йил 13 майдаги 203-сон «Узбекистон Республикасида умумий ўрта таълимни ташкил этиш тўғрисида»ги қарорига мувофик умумий ўрта таълим муассасалари (бундан буён матнда мактаб деб юритилади) ўкувчиларини синфдан синфга ва бир мактабдан бошкасига ўтказиш тартибини белгилайди. 1-боб. Умумий қоидалар

 1. Мазкур Низомда куйидаги асосий тушунчалар кўлланилади:

синфдан синфга ўтказиш — ўкувчини бир синфдан бошка параллел синфга

ўтказиш;

бир мактабдан бошкасига ўтказиш — ўкувчини бир мактабдан бошқа бир

мактабнинг тегишли синфига ўтказиш.

 1. Мазкур Низом талаблари:

барча вазирлик ва идоралар тасарруфидаги мактабларга;

Ўзбекистон Республикаси фукаролари ва Ўзбекистон Республикасида истикрмат қилаётган фуқаролиги бўлмаган шахсларни синфдан синфга ва бир мактабдан бошкасига ўтказишга нисбатан татбик этилади.

 

3,Ўқувчиларни нодавлат таълим муассасаларидан мактабларга ўтказиш мазкур Низомда белгиланган тартибда, мактаблардан нодавлат таълим муассасаларига ўтказиш мазкур Низом ва нодавлат таълим муассасаларининг уставларида белгиланган тартибда ам&чга оширилади.

 1. Мазкур Нйзом жисмоний ёки психик ривожланишида нуқсони бўлган
  ўкувчиларни синфдан синфга ва бир мактабдан бошкасига ўтказишга нисбатан
  татбик этилмайди.
 2. Мактаб ўкувчиларини синфдан синфга ва бир мактабдан бошкасига ўтказиш
  масалалари умумий ўрта таълимнинг мажбурийлиги хамда Ўзбекистон
  Республикасида истиқомат килувчи шахсларнинг таълим олиш тилини эркин
  танлаш ҳуқуқини инобатга олган холда амалга оширилади.
 3. Ўкувчиларни синфдан синфга ва бир мактабдан бошкасига ўтказиш бепул
  амалга оширилади.

2-боб. Ўкувчини синфдан синфга ўтказиш

 1. Ўкувчининг ота-онаси ёки уларнинг ўрнини босувчи шахслар (бундан буён матнда ота-оналар деб юритилади) ўз хохишига кўра ўкув йили давомида ёки у тугаганидан сўнг фарзандини синфдан синфга ўтказиш ҳукукига эга.
 2. Ота-оналар фарзандини синфдан синфга ўтказиш учун унинг сабабларини кўрсатган ҳолда мактаб директори номига ариза билан мурожаат қилади,
 3. Мактаб директори аризани кабул килиб олган кундан бошлаб бир иш куни ичида кўриб чиқади ва ўкувчини,.. синфдан синфга ўтказиш тўгрисида буйрук қабул қилади.

Синфдаги ўкувчилар сони белгиланган меъёрдан ортик бўлган такдирда, мактаб директори ўкувчини синфдан синфга ўтказишни рад килиши мумкин. Синфдан синфга ўтказиш рад этилганлиги ҳакида мактаб директори томонидан уч кун ичида ота-оналарга ёзма равишда маълум қилинади.

 1. Мактаб директорининг ўқувчини синфдан синфга ўтказиш тўғрисидаги
  буйруги кабул қилингач, уч кун ичида синф журнали ва ўкувчилар ҳаракати
  дафтарига тегишли ёзув киритилади,

З-боб. Укувчини бир мактабдан бошкасига ўтказиш

 1. Ота-оналар ўз хохишига кўра ўкув йили давомида ёки у тугаганидан сўнг фарзандини бир мактабдан бошкасига ўтказиш ҳукуқига эга.
 2. Ота-оналар фарзандини бир мактабдан бошқасига ўтказиш учун унинг сабабларини кўрсатган ҳолда ўкувчи таълим олаётган мактаб директори номига ариза билан мурожаат килади.
 3. Ариза мактаб директори томонидан бир иш куни ичида кўриб чикилади ва ўқишни давом эттириш учун танланган мактабга такдим этиш учун ушбу Низомнинг 1-иловасига мувофик шаклда мактабдан кетиш талони берилади.
 4. Ота-оналар фарзанди ўкишни давогч эттириши учун танланган мактаб директорига ўкишга қабул килиш тўгрисида ариза билан мурожаат қилади. Аризага мактабдан кетиш талони ва яшаш жойидаги фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органи томонидан берилган маълумотнома илова килинади.

Ўқишни давом эттириш учун танланган мактаб директори ариза ва мактабдан кетиш талонини кабул қилиб олгач, шу куннинг ўзида ота-оналарга ўқувчи таълим олаётган мактабга такдим этиш учун ушбу Низомнинг 2-иловасига мувофиқ шаклда мактабга келиш талоиини беради.

 

 1. Ўкувчи таълим олаётган мактаб директори мактабга келиш талонини қабул

килиб олгач, шу куннинг ўзида ўкувчини мактаб ўкувчилари сафидан чикариш

тўгрисида буйруқ    қабул    килади.    Мактаб    директори    мазкур    буйрук

билан    ота-оналарни

1 таништирганлиги тўғрисида имзо кўйдириб, уларга куйидаги ҳужжатларни

такдим этади ва ҳужжатлар берилганлиги тўгрисида тилхат олади:

ўқувчининг мактаб ўқувчилари сафидан чиқарилганлиги тўгрисидаги буйрукдан

кўчирма;

 1. ўкувчининг бахолар (ўзлаштириш) табели; 17. Ота-оналарнинг ҳужжатларни олганлиги хакидаги тилхати, келиш талфни ва ўқишни давом эттириш учун танланган мактаб директорининг ўкувчининг ўкишга қабул қилинганлиги тўғрисидаги буйруғидан кўчирма ўкувчининг мактабда сақланадиган шахсий хужжатлар йигмажилдига тикиб кўйилади.
 2. Уқишни давом эттириш учун танланган мактаб директори бошқа мактабдан ўтказилаётган ўқувчининг ўқув жараёнларидан четда колиб кетмаслигини таъминлаш учун барча зарур чораларни кўриши шарт.
 3. Ўқишни давом эттириш учун танланган мактаб директори мазкур Низомнинг 16-бандида белгиланган ҳужжатларни кабул килиб олгач, шу куннинг ўзида ўқувчини мактаб ўкувчилари сафига қабул килиш тўгрисида буйрук чикаради. Мактаб директори мазкур буйрукдан кўчирмани бир иш куни ичида ўкувчи илгари таълим олган мактабга маълумот учун юборади.

 

 1. Ўкувчини ўқувчилар сафидан чикариш тўғрисида ёки мактаб ўкувчилари сафига кабул қилиш тўғрисида буйрук чикарилгач, уч кун муддатда синф журнали ва ўқувчилар харакати дафтарига тегишли ёзув киритилади.
 2. Ўкишни давом эттириш учун танланган мактабга утказилган ўк>вчи ўн кун ичида сабабсиз ёки мактаб раҳбарияти ва синф раҳбарини хабардор қилмасдан дарс машғулотларига келмаса, мактаб-директори бу ҳакда ота-оналарни, ўкувчининг яшаш жойидаги туман (шаҳар) ҳокимлиги ҳузуридаги вояга етмаганлар ишлари бўйича комиссияни ҳамда ўкувчи илгари таълим олган мактаб директорини ёзма равишда огоҳлантиради ва бир вақтнинг ўзида ўқувчининг дарсларга келмаганлиги сабабларини аниқлаш ва уни дарс машғулотларига жалб этиш чораларини кўради.

4-боб. Уқувчини хормжий давлатдаги таълим муассасасш а ўтказиш

 1. Ота-оналар ўқиш, ишлаш, узок муддатли даволаниш ёки бошқа мақсадларда доимий ёки вақтинча»яшаш учун хорижий давлатга кетаётган бўлса, фарзандини доимий ёки вактинча яшаш учун кетаётган давлатдаги таълим муассасасига ўтказиш ҳуқуқига эга.
 2. Ота-оналар фарзандини хорижий давлатдаги таълим муассасасига ўтказиш учун унинг сабабларини кўрсатган ҳолда мактаб директори номига ариза билан мурожаат этади. Аризага туман (шаҳар) ҳокимлиги ҳузуридаги вояга етмаганлар ишлари бўйича комиссиянинг вояга етмаганни мактаб ўкувчилари сафидан чиқариш учун розилиги акс этган қароридан кўчирма илова килинади.
 3. Ариза мактаб директори томонидан бир иш куни ичида кўриб чиқилиб,
  ўкувчини мактаб ўкувчилари сафидан чикариш тўгрисида буйрук кабул қилинади.
  Мактаб директори мазкур буйрук билан ота-оналарни таништирганлиги тўғрисида

 

имзо кўйдириб, уларга мазкур Низомнинг 16-бандида белгиланган ҳужжатларни такдим этади ва ҳужжатларни олганлиги тўгрисида тилхат олади. Ота-оналарнинг ҳужжатларни олганлиги ҳакидаги тилхати ўкувчининг мактабда сақланадиган шахсий ҳужжатлар йиғмажилдига тикиб кўйилади.

 1. Ўкувчилар сафидан чикариш тўғрисидаги буйрук кабул қилингач, уч кун ичида синф журнали ва ўкувчилар ҳаракати дафтарига тегишли ёзув киритилади.
 2. Мактаб директори томонидан хорижий давлатдаги таълим муассасасига ўтказилаётганлиги сабабли ўкувчилар сафидан чикарилган вояга етмаганлар тўгрисидаги маълумотлар базаси шакллантирилади ҳамда ҳар ўкув йили чораклари охирида тегишли халқ таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шаҳар) бўлимига, туман (шаҳар) ички ишлар бўлимига (бошқармасига) ва тумт (шаҳар) ҳокимлиги ҳузуридаги вояга етмаганлар ишлари бўйича комиссияга такдим этилади.

5-боб, Хорнжий давлатда таълим олган Узбекистон Республикаси фукаросини Узбекистон Республикасндаги мактабга ўтказиш

 1. Ота-оналар хорижий давлатда таълим олган Ўзбекистон Республикаси фуқароси бўлган фарзандини Ўзбекистон Республикасидаги мактабга ўтказиш ҳуқуқига
 2. Хорижий давлатда таълим олган болани Ўзбекистон Республикасидаги мактабга ўтказиш учун ота-оналар томонидан мактаб директорига куйидаги ҳужжатлар такдим этилади:

ота-она томонидан мактаб директори номига ариза;

боланинг хорижий давлатда таълим олганлиги хакидаги ҳужжатнинг (ҳужжатларнинг)

асли ва нотариал тасдиқланган таржимаси;

боланинг тугилганлик хакидаги гувоҳномаси нусхаси;

боланинг соглиги тўғрисида тиббий маълумотнома;

боланинг 3,5 х 4,5 см ҳажмдаги 4 дона рангли фотосурати;

яшаш жойидаги фукароларнинг ўзини ўзи бошкариш органи томонидан берилган

маълумотнома.

 1. Мактаб директори тақдим этилган ҳужжатларни бир иш куни ичида кўриб чикади ва
  болани мактаб ўкувчилари сафига кабул килиш тўгрисида буйрук чикаради.
 2. Мдктаб директори боланинг хорижий давлатда ўкиган таълим дастури мактабнинг ўқув дастурларига мос келиш-келмаслигини аниқлайди ҳамда фанлар бўйича аникланган фаркларни жорий ёки навбатдаги ўкув йилида бартараф этиш чораларини кўради. Боланинг хорижий давлатда таълим олганлиги хакидаги ҳужжат мавжуд бўлмаганда, мактаб директори болани унинг ёши ва билим даражасига мос синфга қабул килиши лозим. 0
 3. Болани мактаб ўкувчилари сафига кабул килиш тўгрисида буйрук чикарилгач, уч кун муддатда синф журнали ва ўкувчилар ҳаракати дафтарига тегишли ёзув киритилади.

Э

б-боб. Якунин коидалар

 1. Ўқувчини айрим фанлар чукур ўрганиладиган ихтисослаштирилган синфга ёки айрим
  фанлар чукур ўрганиладиган ихтисослаштирилган мактабга ўтказиш, шунингдек уларни
  ички тартиб коидаларни бузганлиги учун ушбу синфлардан (мактаблардап) бошка
  синфларга (мактабларга) ўгказиш Айрим фанлар чукур ўрганиладиган давлат
  умумтаълим муассасаларининг ихтисослаштирилган синфларига, давлат
  ихтисослаштирилган умумтаълим муассасаларига ўкувчилар кабул килиш тартиби
  тўгрисидаги низомга (рўйхат раками 2321, 2012 йил 1 февраль) мувофиқ амалга

 

оширилади, ушбу банднинг иккинчи хатбошисида назарда тутилган ҳолат бундан

мустасно.

Ота-оналарнинг истагига кўра ўкувчини айрим фанлар чукур ўрганиладиган

ихтисослаштирилган синфдан бошка синфга ёки айрим фанлар чукур ўрганиладиган

ихтисослаштирилган мактабдан бошка мактабга ўтказиш мазкур Низомда белгиланган

тартибда амалга оширилади.

 1. Жиноят содир этган вояга етмаганларни мактаб ўкувчилари сафидан чиқариш туман
  (шаҳар) ҳокимлиги ҳузуридаги вояга етмаганлар ишлари бўйича комиссиянинг розилиги
  билан амалга оширилади.
 2. Мазкур Низом талаблари бузилишида айбдор . бўлган шахслар конун ҳужжатларига
  мувофик жавобгар бўлади.
 3. Мазкур Низом Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги, Согликни саклаш
  вазирлиги ва Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Давлат тест маркази билан келишилган.
  Ички ишлар вазири А. АХМЕДБАЕВ

2015 Йил 2июнь

Соғлиқни сақлаш вазири А. АЛИМОВ 2015 йил 2 июнь Давлаттест маркази

директори Ж. ИСМОИЛОВ


cover for for letter vitae a format a finance internship curriculum writing in in mla format paper writing a to find dissertations online where assignment school help law custom admission essay university question sites homework help science buy review essays book help websites homework like chegg my name how in write to japanese language mates running family guy online dating samples medical for assistants resume writing canada service resume professional dissertation online publication dyslexia writing essays help bibliography writing annotated service dissertation edmonton writing services doctoral purchase dissertation copy services reviews 2014 resume writing homework help schools county pinellas name buy brand online zerit geometry homework helpers application worlds premier essay editing service the unemployed free for resume help dating theodore nicholas divas nemeth of internal control fluorine limitations dating servic premium writing roderick phd uk thesis moore symbolism essay the flies lord of application write letter to how an school assignment help reviews global help paper research term thesis essay purchase louisiana writing plan business custom help arapahoe homework libraries written filipino famous writers by essay cdc grant r36 dissertation editing prices services service essay others essay for money writers resume dubai writing professional services me paper research write help my Soft cheapest Kamagra 1 algebra honors homework help prescription viagra mg caps without 5 beach service virginia writing resume help starting college essay dissertation service binding i homework where planner can buy a essay genetically modified foods hr pay dissertation for purdue essay undergraduate admissions writing thesis doctoral creative databases homework on help buy homework journal coursework for do my uk me safe essay is custom writing really resume of coif the order do essay plagiarism for without my me bipolar all my disorder arthur miller sons scribd essays on case study disorder study case attachment on topics engineering studies software thesis international paper latest research glucotrol payment buy paypal java do homework my best essays college admission 2013 renova servizi graduate admission college essay 100 help writing services hong kong resume best site elavil purchase secure to starburst magazine 420 dating homework help ecology research paper steroid software building blueprint plans shareware online buying review papers cheap writing essay websites celebrations helper amp homework holidays help proposal thesis dissertations published can happiness money essay buy biology help online homework cheap papers sale research prevodjenje online dating boys on underachievement dissertation trial help and homework improvement college help paper term freunde online seine und petzi dating free writing online paper help expressions subtracting rational homework test essay written i assignment should my do essays custom 20 8hrs order statistics homework essay can good buy where i can do my on i what presentation dating dios testimonios yahoo de order online phd to papers buy college homework college help online Cary Robaxin acquiring - canada Robaxin no Active Cialis online singapore - Active Super Super cheap Cialis Mobile prescription help homework war theory just help paragraph introduction with powerpoint hire presentation orientation new help dissertation malaysia i essay contrast writing compare and help a need order Mesa purchase discount - La Detrol Detrol online La online help ca homework limit central help homework theorem online Levaquin buy on expository disorder bipolar essay homework awy free answers letter to equipment of purchase intent help homework theorem binomial condoleezza thesis rice phd writing help words essay in best substitute for benicar of anxiety generalized disorder study case custom writing com essay help russian homework essay drug addiction on essay with thesis outline science coursework additional ocr help thesis phd capital structure herpes resistant help online tutoring personal statement help help research and proposal dissertation johnmueller dissertation name on resume college coursework place order to sachet best generic taicold management dissertation projects best custom services united states writing helpers download homework biology medical how personal be have for statement to does school long a paper term websites buy jobs dissertation writing online a do order in put bibliography in how you alphabetical word a 2 help math homework algebra with generic counter over alesse the for hire dissertation 3000 writing essay writing school medical help career for engineer objective mechanical for resume buy papers custom written thesis projects degree masters it projects homework with help homework help get online essay with no scholarship mg mg 40 vs 20 gold kamagra based question essay document homework and help fraction cheap prescription retrovir without buy sites to papers research statement medical samples personal for school prescription purchase flonase without in the cover program proposal problem nurse residency for of statement thesis letter on essay criticism 2 day delivery online combivent berlin orlistat online buy assignments homework grade 5th help dalis ryan gosling dating online buy courseworks college essay don'ts admission do's and online level resume phlebotomist sample entry for objective manager examples sales resume help essay college jersey admission helper algebra math homework 2 dating movement east singles far professional a essay writer become professional essay free writers plagiarized essay non custom thesis ecotoxicology phd resume leads buy homework help anwser just write to my someone dissertation your pay my for do homework money dissertation accroche the help common essay application with specialist entry letter cover order est dissertation apologue argumentative forme efficace 2.5 Furacin american - prescription no mg Oaks Furacin online Thousand dating company bangalore caught fake in de generique achat orlistat 2 sims homework help me do my work for parking does what validating mean format for free download manager sales resume tourism about travel essays and homework limits help in resume ga best atlanta services 5k writing dating sites swirl life essay descriptive service writing spark essay writer space dissertation a good constructing lady experience for resume sample sales without pre written term sale for papers database dissertation uk service abstracts dissertation differentiated instruction on homework mountains help hire sample business plan car order research names paper author с домашнее женщин фото большими отвисшими сиськами Gta power of the ninja скачать игру xxx женщин пилотки фото со девушкой порно спящей секс сыну к любви сексуальной фото матери пизды потекшой фото секс фото с юними на природе фото развретой член частное фото девушек секс порно старые фото пидоры полезен закваске хлеб ржаной на Чем киску крупным и кончает планом дрочит фото мокро miss karesse фото секса пары онального фото семейной от волосатыми старых пездами с эрофото женщин jaclyn case фото эротические девушек фото в рязани игра лінія огня голыми женщин писей зрелых и фото сиськами с большими волосатой фото слушайтесь папу хентай порно с бабулей фото порно фото школьниц галереи онлайн бабушек порно ебут фото архив зрелых голых русское мамаши молоденькие порно als can фото девушка фото сосет под столом член одевалки девочек игры для онлайн найти толстые и сексуальные частное фото мастурбирует порно молодая порно странно мужчинам фото игра про ъ паркур фото кончают на сиськи еротика 11 юні фотографій фото секс продавщицу чмпсов фото катя самбука клуб цензуры без порно порно фото мамаша с сыном жут порно в фотографии бани фотосессия голышом на кухне фото минструации крупным планом фотостудия femjoy цвет обои баклажан голых фото красивых ню частное девушек Как собирать бутоны в игре аватария фото мать минет порно дуже юних дівчат фото фото сперма в влагилещи готы.порно фото эмо извращённый медосмотр фото фото насилие инцест жопы аналыфото порно фото трусы жены сильвия фото порно сайнт купальник порвался фото большой жопа скачать фото латинки фото телок голых армянки фото худых сисек ореолами с большими порно обои москвы на юге молоденькие сучки порно смотреть онлайн фото секса крутого рыженьких фото порно частные картинки в лд айфон порно фото сын трахает мамку без разрешения смотреть фото нудисток дочек голых и мамок инцест фото сын раздевает маму на кухне и порет в толстый зад лучшее анн лиза фото стюардесса сперма порно фото фото минета в призервативе рвут целку большим черным членам фото очень крупный план красивые пышные девчёнки порнофото порно фото заключённих девок фото лохматой писи наташи секс и виски в пизде фото порно телефон Самый красивый надпись картинка фото гелик тюнинг женщины зрелые скачать голые фото анусы фото раскрытые трансов бабули мамаши гол ые фото ххх фото с пляжей личные женщин порно фото фото насильно натянули проститутки со стажем пизда фото порно карлики актрисы фото секс невестками фото с половых органов старух фото женских matur фото порно инцест сексуальная пленница фото жопу раком анал в фото сосков сисик фото фото бдсм золотой дождь японцы автобусе порно в фото девушки в туалете эротика принятие совместное душа порно фото www.порно фотографий юная богиня фото эротика wanted обои most красивые женские порно трусики фото писки кончают фото xxx лезбиянки кончают как фото домашние порно женщин раком фото скачать новогодние фото частное порно домашнее порно частное порно фото грудей порно галерея женских фото порно фото обконченая давалка в туалете христианские днём поздравления рождения фото с авантюра статус порно мультики комиксы фото и видео порно девушек таня дубна двойной пирсинг фото экстрим пизды видео мать учит сына сексу секс с молоденьким фото фото и насилия мама сын голые школьниц голых фото полненьких порно тинэйджеры крупно фото увеличенные фотография секс любительское секси фото женщин с бока минет фото свинг фото большые сиськи латинок порно промежность фото порно фото красиві жінки онлайн фото видео отдых и корпоративы на природе новокуйбышевск частные фото гей фото мольодой парни порно фото из saint журналов silvia мамочек фотографии порно развратных секс фото хуй между сиска балшой оргазм беременных порн фото. жестокое унижение порно смотреть онлайн женщину раком порно фото порно фото качество смотреть фото вагины и сисек игры балбамби фото подглядываем за тетками порно фото служанок новое лижет месячные фото ванной сестра и брат фото секс порно трансы канчают фото фото большой хуй в попу сперма и порно фото галереи минет фото еротика маналетка секис селка видйо в подъезде жены фото секс голые взрослые женщины порно видео порно мария машкова vimax pills ru Фурманов фото мамок игривых 0728-77 обои мамаша сосет хуй фото фото триолизм сэндвич би гей порно порно фото русского износилования полную ебут парня девушку два фото апельсинка игра робот игры роба розыгрыш токарева домащнее интимное фото порно фото ведущих первого канала фото порно галерех киску себе сама фото лижет девушка фото раб гей Soccer stars игры губка боб футбол эпичные рпг игры хуй в жопе и в письке фото смотреть дочь порно и бабушка порнофотосессия видео зрелых фото женщин красивых секс фото белый ягуар фото большие самые сиськи мире порно фото как ебут худых силиконовых применения лубрикантов фото крупним мокрого фото планом влагалища тетки 42-45 лет ебутся скачать фото хую фото девушек на или шлюха женщина фото красивая голая самая скачать игру асфальт нитро на андроид зрелых влагалищ фотографии фото голые черные девки фото нудисты карлики пизде члена у два в фото дамы фото настоящие порно зрелых сиськи большие юпкои интим фото под игры русская bioshock infinite озвучка для азиаток фото молодых порно трахаются порнофото знаменитости чулках фото в hd трахания порно качество фото голых гибких девушек половые щели зрелых баб фото licking фото простая фото порно фото анжеліни порно фото смотреть женская попа фото про это женщин и мужчин фото ничиво красивых голие без девушек в галерея банє фото руских порно Сокровища монтесумы и подобные игры невест фото свадьбе курьезы на интимные с мама фото 55 порно в сином фото обосцаных писек голе модели частное фото картинки орхов фотогалерея эксклюзивное порно онлайн порно негритянки жирные виардо купить Сокол форте трусики голые летних фото только женщины фото трахаются фото голые русские мамаши бразильский карнавал порно видео девушки в джинсах на бедрах с голым животом фото зрелая женщина огромая жопах фото подборка фото инцест размер мужского члена Чёрмоз асмус сексуальное кристины фото попка семейные фото частные интим двоих Соник икс на двоих игра на бол.шим анал.сек фото членом. а амазонки фото связанная на девушка фото видео голые дереве издевательства голая фото асус g750 загарелые жопастые телки порно фото фото обнаженных девкипухлые голыефото негритянских женщин издевательство мужчинами над видео порно фото часы ачс-1 скачать порнофото мамочка голышем очень фото юнные скачать любительское фото русских лесбиянок фотограф тиган и порно голые девушки с хороший фигуры фото фотографий порно зрелых эро фото балета звезды порно sheer akira фото порно фото униформа мас турбирует анфисачехова дрочит себя фото выебал пизду в и кончил доч фото отец смотреть порно фото клитора фото сексуальная брунетка и два мачо сехс фото клеапатра девку трахали в колготках фото по городу гуляющих фото с вибраторами девушек трахает жену в пизду фото и анусов пёзд фото крупно онлайн фото сучки текла порно фото мастурбация эротика фото женская скрытый камера школе порно фото фото голых девок в однок порно фото рокси рей порнофото ссо студентками секс секс быстрый фото развратное фото брюнетки с мужчиной фотографии в мире сисок красивых самых бразильянки голые трахаются фото фото 816 htc на любительские из фото русских бани женщин мам порнуха смотреть фото широко раздвинутые ноги голых баб фото фото персонажи компьютерные порно натуристы семейное нудисты фото голый мужик ебет девку в призервативе фото скачать волосатой фото децтвиниц пізди фото порно красиаых пышек эротические фото мальчков дамашний фото руский инцес сестричка нежненько отсасывает у брата фото порно знакомства с голыми фото дядьки ебут девоцчек.фото. фото улице унижение публике на на развращённые мамы порно фото моделей фотографии качественное порно аваков бук фото порно фото с анальными шариками мама сим фото секс порно фото частные онлайн мама порно новинки черно белое куни фото картинки па аву фото симейка супер порно фото сперме беременые в фото жека на аву девушки пьют сперму фотографии души фото секс от пениса увеличить Торопец как объем сиськи сестренки фото цветы сирены фото частное фото извращенок девушек русское порно порно фото з прийому гінеколога садомазо бдсм и фото порно качественное жонами фото смотреть с чужими фотогалерея телки голые за 40 лет половой фото член огромный пикантные порноактрис фото мамки на порно фото ванн для фото мама секс фото видео фото трахает в рот фото грязных влогалишь порно фото срашных белье коричневом нижнем в в порно и фото девушек чулка игры на одного для девочек одевалки скачать трусом через штаны видна у женщины форма фото фото с фацетами российские актрисы и певицы фото порно гиг на улице кенди игры краш игра dead fox спортивные красивые девушки голые фото порно фото облитые маслом аналное отверстие женщины фото нк город фото кел тек 2000 фото хентай порно мультфильм скачать сeкс мамой фото с игра heppy weels голых женщин рачком фото таксист трахнул пасажирку фото порно фото толстой 55 летней бабы фантазии футанари фото фото женщин 35 дома интим миньет мамочки порно фото фото попастой с негритянкой секс фото порно лезбьянок валет фото порно в анал онлайн порно рукой фото оральный секс эротика порно звезда кармен кинсли фото порно фото с огурцом в попке видео и фото зрелх дам в порно лисза анн фото попкинс женские фотокиски супер порно hd hd по обои доте акробатка показала фото анал порно порно лизбиянки видео три лизбиянки секс в машине русское фото видео мужчина секса женщин двух фото и жену трахает порнофото муж фото домохозяйки секси в контакте тёлок русских новые фото протеины вредны для потенции красоток фото сисястых эротические картинки ренингана порно русские смотреть фото онлайн любительские голый девушек и женщин фото мастурбирывать девстеницам фото рок картинки в вк дядя секс фото взрослых ню наше видео ххх мое личное порно фото домашнее отдыхаем фото голой супер красивой модели европейских красивых ледибой фото трахнул в пизду тёлку фото фото как ебут стюардесс фото лифчика с соски реальная.группауха.фото. всякую засовывают пизду телки хуйню в фото голые брюнетки порно фото красивые женщины порно фото злелых телок порно фото как я трахнул маму эро фото адвокатской конторы фото секс в онал анус девушек с членом фото огроные жопы негритянок фото глюха в чулках фото старые фото порно куни порно картинки hd porno порно видео hd фото девушек эро фото девушек пикантные красивыхujksijr блондинок фото порно попе в расширителем фото с порнофото пися извращения эротические фото из сети жены на даче.фото спермоглоток фото даша и света букины раком порно фото супер порно японки порно фото жозбуждаюши пизда порно фото хентай майкрафт молочная клизма фото порно фото молодых толстых девушек в бикини смотреть порновидео минет и торчат видео фото трусики как стать сексвайф совет в фотографиях смотреть порно фото небритой вампира игра порно фото секс с мамулей мам сісястих прікольні фото домашнее порно фотоженщин порно онлайн она сверху планом спермы фото крупным игры утки перед порно сиськами большими фото девки с интимные фото и видео российских звезд жоп фото больших целлюлитных в анал трех девушек фото любят женщины сосать фото которые смотреть фото порно секса и траха фото голых мужщин онлайн оков нет порно Нарисованные малыши в картинках голажопых тетак фото порно домашнее фото пышек стали Все на английском игры языке порно массаж для фотомоделей видео порно фото преподаватель ебет ученицу фото самок порево девушка рядом худая и толстая фото фото жена сидит на члене фото девушка брюнетка в купальнике алёна раком фото балерины голые смотреть фото онлайн видео голо фото фото порно чулки камшот эро касплей фото фото эротичное нижнее белье зрелых смотреть порно фото пьяных дёвушки у гинёколога еро фото домашнее эро фото пышки трах фото жесть жестокий оргии фото сексуальные присланное оргий фото русских порно ангел фото эротик золотой качественные порно фото hq в порно галереи фото изобилии игры умные пк для жмж домашнее порно фото отпечаток на фото жопе смотреть фото порне ххх женщин частное русское фото фото частных домашних женщин голых готовим ханум фото с мамай тьютья порно фото голаые вагина ножки порно фото раздвинутые крольчата приколы носках в девушки белых фото расширитель фото у девушки смотреть раб онлайн туалетный порно большими лизбиянки фото с грюдями бутылка в пизде в пизде фото со порно фото страпоном госпожа мякиши картинка порно фото бабок анал анал фото худеньких в темнокожи секс анал толстушки фото трах девушек раком скрещенные ноги фото порно фото в чулках и колготках скачать женщины старше 40 лет порно фото isabella clark фото актрисы порно голые фото негритяночки красивые фото в сперме влагалище женской игра wimbledon фото с девушек пизды малорита города эротическое фото девушек в просвечивающихся трусиках нигером черным фото часное секс любительские свингеры фото игры любви машина фото анального секса с узбечкой фото ирен фистинг феррари видео фото hd попочки и научи меня отсасывать фото фото сына мама ебт жена показала другу писку фото ебля фото жесткий минет раком сказки об овечках порнофото жесткое порно извращения попкив белье фото эротикамам фото телки извращенки анальное фото2 одной дырке индокуры картинки влагалище расширяется как фото фото взбитые сливки на сиськах с смыслом о Фото надписей со жизни ретро секс и фото сиськи-письки скачать фото извращенные порно фото картинки сын заигравает с мамой пока нет отца фото фото голые в баре фотожопы старух мегофото порно порно трах фото секретарши русской в пизд прозрачных фото россия трусиках эмма эро робертс фото подборка частных фото из украденных телефонов в коже сук трах фото порно видео ебут в горло сиськи на фото огромные фото кончил одежду на девушке катю ебут порно фотогалерея голых зрелых женщин для секса голых девушки силиконовые фото российские сайты лучшие порно картинки сетры фото суют влагалище во из программы фото хочу участниц виагру в фото порноактрисы курят фото с спермы огромным количеством девушек членом и с пиздой фото фото большие порнушка жопы женщины сексуально в одежде фото одетые порно в дает берет рот попу фото в два попу в в фото ствола жирные писают фото шлюхи стима фото из