Uzliksiz va Uzlilik

“Узлуксиз ва узвий” методик тадбирларни амалга ошириш буйича тавсиялар

Маълумки давлатимиз рахбари ташаббуси билан кабул килинган, Кадрлар тайёрлаш миллий дастури хамда унинг узвий ва мантикий давоми б^лмиш 2004- 2009 йилларда Мактаб таълимини ривожлантириш Давлат умуммиллий дастури доирасида мамлакатимизда кенг к^ламли бунёдкорлик ишлари амалга оширилди,

Мамлакатимизда ижтимоий, иктисодий, маданий ва маърифий тараккиётнинг “Узбек модели” хамда унинг хосиласи булмиш таълимнинг миллий моделини дунё хамжамиятн эътироф этмокда.

Мамлакатимизда еттита таълим туридан иборат, бир-бири билан чамбарчас, кетма-кетликда, изчил ва узвий богланган, яхлит узлуксиз таълим тизими жорий этилди,

Бугунги кунда илм-фан, техника ва ишлаб чикариш сохаларининг тез суръатларда жадаллик билан ривожланиши таълим тизими ходимларидан таълим-тарбия сифатини мазмун жихатидан янги бос^ичга к^таришни талаб этиб, хар бир тизим ходими, айникса укитувчилар зиммасига янада юксак масъулият ва вазифаларни юклайди,

Таълим-тарбия тизимининг бугунги кундаги асосий вазифаси укувчиларни Ватанимизни севадиган, уз билими ва истеъдодига суянадиган хамда замонавий ахборот-коммуникадия технологиялардан фойдаланган холда мустакил равишда пухта билим оладиган, Узбекистоннинг вудратли давлат булишига уз хиссасини кушадиган, хар томонлама баркамол, соглом кдгсиб тарбиялашдан иборат. Мазкур вазифалар, энг аввало самарали дарслар оркали амалга оширилади.

Самарали даре ухитувчининг у мумий тайёргарлиги оркали, у мумий тайёргарлик эса узлуксизлик ва узвийлик тамойилига асосланади.

Вазирлик тизимида кейинги йилларда таълим сифатини оширишга каратилган бир датор ижобий ишлар амалга оширилди. Хусусан, умумий урта хамда урта махсус, касб-хунар таълимнинг Давлат таълим стандартлари, укув дастурлари ва дарсликларнинг мазмунан узвийлик ва узлуксизлигини таъминлаш, таълим-тарбия сифатини мазмун жихатидан янги боскичга кутариш мак;садида укув дастурлари узлуксизлик ва узвийлик нуктаи назаридан тахлил кдпинди натижада умумтаълим фанлари буйича умумий урта таълим тизимида жами 1260 соатхажмдаги мавзулар оптималлаштирилди.

Хрзирш замон талабларидан келиб чивдаб, таълим мазмуни самарадорлигини ошириш, укувчи шахеини хар томонлама ривожлантириш максадида Европаыинг ривожланган мамлакатлари хамда мамлакатимизда чет тиллари буйича узлуксиз таълим тизимининг давлат таълим стандартлари ва укув дастурларини ишлаб чикдш тажрибасига асосланган холда, компетенциявий ёндашувга асосланган умумтаълим Файлам буйича узлуксиз таълимнинг давлат таълим стандартлари ва укув дастурлари лойихалари тайёрланди.

Укитувчининг ^з фанидан укувчиларда шакллантирадиган билим, к^никма ва малакаларнинг нималардан иборатлиги, унга крилган давлат талаблари, бунга эрипшшнинг макбул йуллари ва услубларини хамда унинг асоси, тартибга

 

0‘zbekiston, Toshkent shabar. 100159, Mustaqillik maydoni, 5 Tel:( 99871) 239-13-10, faks: 239-16-30, web site: www.uzt4lu.uz. e-mail: info@xtv.uz


 

 

 

 

 

 

 

Коракалпогистон Республикаси Халк таълими вазири, Тошкент шахри ва вилоятлар халк таълими бошхармалари бошликлари, Халк таълими муассасалари фаолиятини методик таъминлаш ва ташкил этиш туман (шахар) билими мудирлари хамда барча таълим муассасалари рахбарларига

Бугунги кунда илм-фан, техника ва ишлаб чикариш сохаларининг тез суръатларда жадаллик билан ривожланиши таълим тизими ходимларидан таълим-тарбия сифатини мазмун жихатидан янги боскичга кутаришни талаб этиб, хар бир тизим ходими, айникса укитувчилар зиммасига янада гоксак масъулият ва вазифаларни юклайди.

Таълим-тарбия тизимининг бугунги кундаги асосий вазифаси укувчиларни Ватанимизни севадиган, уз билими ва истеъдодига суянадиган дамда замонавий ахборот-коммуникация технологиялардан фойдаланган холда мустакдп равишда пухта билим оладиган, Узбекистоннинг кудратли давлат булишига уз хиссасини кушадиган. хар томонлама баркамол, соглом килиб тарбиялашдан иборат, Мазкур вазифалар, энг аввало самарали дарслар оркали амалга оширилади.

Самарали даре укитувчининг умумий тайёргарлиги оркали, умумий тайёргарлик эса узлуксизлик ва узвийлик тамойилига асосланади.

Жойларда мазкур вазифалар ижросини таъминлаш максадида Сизга вазирлик томонидан ишлаб чикилган “Узлуксиз ва узвий” методик тадбирлари таълим муассасаларида фойдаланиш учун тавсия сифатида юборилмокда.

Энг мухими “Узлуксиз ва узвий” деб номланган мазкур тавсияларни амалга оширишда хдеоботбозликка йул куймасдан, сидкидилдан ва виждонан ёндашиш тавсия этилади,

Йлова 3 варакда.

 

 

 

Вазирнингбиринчи уринбосари

солувчи мезонларини билиши укув-тарбия жараёнини тугри ташкил этишнинг энг мухим омилидир.

Бугунги укитувчи кулида олиб юрган асосий иш куроли хисобланган таквим мавзу режа ва дарсликнинг мазмунини чукур англай билиши жуда мухим. Бунинг учун у энг аввало, уз даре бераётган фанга Давлат таълим стандартларида кУйилган талаблар, ушбу талабларни бажариш учун синф хонасида доска олдида туриб утадиган даре соатлари, яъни укув режасини хамда укув дастури мазмун мохиятини тушуниб етсагина мустакил равишда ТА1фИМ МАВЗУ РЕЖА туза олади ва пировард натижага эришади.

Бунинг учун албатта хозирги замон Укитувчисидан компетенциявий ёндашув талаб этилади.

Компетенция — бу бирор бир сохага о ид билим, куникма ва малакалар ва уларни амалиётда куллай олиш,

Шу максадца “УЗЛУКСИЗ ВА УЗВИЙ” ташкилий-методик тадбирларини амалга ошириш тавсия этилади.

Энг аввало, хар бир укитувчи ^зи ДЯрС бераётган фани буйича Укув меъёрий х> жжатларни яхши билиши лозим.

Жумладан, умумий урта таълимнинг “Давлат таълим стандарти” (кейинги уринларда “ДТС”) бошлангич хамда умумий урта таълим нихоясида укувчилар эгаллаши лозим булган билим, куникма ва малакаларнинг даражасини белгилаб беради, Укув режа ва дастурлар, дарсликлар, кулланмаларни ишлаб чикишда асос булиб хизмат килади,

Давлат таълим стандартларининг таркибий кисмлари: билим — урганилган материалларни эслаб колиш ва тушунтириб бериш; куникма — урганилган билимларни таниш вазиятларда куллай олиш; малака — Урганилган билим ва шаклланган куникмаларни нотаниш вазиятларда куллай олиш ва янги билимлар хосил килиш;

Таянч укув режа — укитиладиган фанлар номи, укув соатлари хажми хамда уларнинг синфлар буйича таксимоти белгиланган меъёрий хужжат булиб, мактабнинг молиявий таъминотини бегилашга асос булади.

Укув дастурлари — ДТСда белгиланган талабларни бажариш учун Укувчининг психо-физилогик кобилиятларини, боища фанлар билан узаро богликдигини инобатга олган холда Укув режада белгиланган фан укув соатлар хажмида мавзуларнинг кетма-кетликда таксимланиши;

Таквим мавзу режа — Укув йили давомида хар бир дарсда утиладиган мавзуларнинг (масала ечиш, лаборатория машгулотлари ва назорат ишларини бажариш) чораклар буйича йилнинг ойи, кунлари буйича таксимланиши,

Бахолаш тизими — Давлат таълим стандарти буйича эгалланиши лозим булган билим, куникма ва малакаларни укувчилар томонидан Узлаштиршшшини аншелайдиган мезон.

Дар бир укитувчи уз фанидан таквим мавзу режа ишлаб чициши учун Давлат таълим стандарти» Укув дастури, укув режа хамда уларга берилган тушунтириш хатларининг мазмун-мохдятини пухта билиши лозим. Бунинг учун

->

мактаб директори, унинг уринбосарлари бу хужжатларнинг педкенгащ, метод кенгаш ва метод бирлашмаларда ^китувчилар тушунадиган содда, равон, одций, жонли мулОцот тилида чукур урганилишини ташкил этишлари зарур.

Таълимнинг сифатини оширишга хизмат киладиган омиллар юзасидан таълим муассасаларидаги метод кенгаш ёки метод бирлашмаларнинг аник; таклифларини хар чоракда бир марта, урнатилган тартибда таълимнинг бонщарув идораларига киритиб борилиши максадга мувофщ.

Укйтувчи узи даре берадиган укув фанига оид янги илмий ва методик адабиётларнинг мазмуни билан, ^китишнинг илгор педагогик технологиялари билан танишиши ва к^ллаши утадиган дарслари сифатини оширишда мухим ахамият касб этади.

Педагогнинг утадиган даре мавзусига оид тегишли к^ргазма куролларни, укув-жихозларини ва техник воситаларни (компьютер, проектор, электрон доска, телевизор, DVD плеер ва хх) т$три танлаши укувчиларнинг мавзуни Узлаштиришига ижобий таъсир курсатади.

Укитувчининг уз фанига оид янгиликлар, охирги кабул килинган укув меъёрий хужжатлар билан мунтазам танишиб бориши хамда иш хужжатларини шулар асосида юритиши замонавий Укитувчи фаолиятига бериладиган бахо мезонларидан биридир,

Халк таълими вазирлигшинг www.uzedu.uz, www.eduportal.uz.

Республика таълим марказининг www.rtm.uz хамда www.ziyonet.uz, www.utube.uz веб-сайтларидаги, шунингдек вазирлик муассислигидаги нашрлардаги материаллардан фойдаланиш дарсларни самарали ва сифатли ташкил этишда мухим манбаалар булиб хизмат килади. Жумладан, www.utube.uz веб-сайтида барча укув фанларидан видеодарслар ва видеороликлар жойлаштирилган.

Укув меъёрий хужжатларни укитувчилар шахеий электрон маълумот ташувчи воситалар (флешка, компакт диск)да саклашлари турли шароитларда улардан унумли фойдаланиш имкониятини кенгайтиради.

Энг мухими бу тавсиялар хисоботбозлик учун эмас, укув жараёнини т\три  ташкил этиш учун, таълим сифатини ошириш учун ишлаб чикилган. Педагогик жамоалар ижодий ёндашган холда бу тавсиялар асосида одций ва таъсирчан методларни ишлаб чикишлари мумкин,

O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’Iimi tizimida uzluksiz metodik xizmat to‘g‘risida

NIZOM

Mazkur Nizom 0‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, “Ta’lim to‘g‘risida”, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to‘g‘risida” gi qonunlariga muvofiq 0‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’Iimi vazirligi (Matnda keyingi o‘rinlarda “Vazirlik” deb yuritiladi) tizimida maktabgacha, umumiy o‘rta, maktabdan tashqari, maxsus maktab ta’lim muassasalari pedagoglarining sohaviy bilim, malakalarini takomillashtirish, pedagogik mahoratlarini oshirish, ularga amaliy yordam ko‘rsatish, ta’lim-tarbiya samaradorligini oshirishda uzluksiz metodik xizmat ko‘rsatish tartibini belgilaydi.

 1. Umumiy qoidalar
 2. Uzluksiz metodik xizmat 0‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlariga, 0‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qaror, farmon va farmoyishlariga, 0‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlariga, Vazirlik qaror va buyruqlariga hamda mazkur Nizomga asosan amalga oshiriladi.
 3. Uzluksiz metodik xizmat Respublika ta’lim markazi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Xalq ta’Iimi vazirligi, Toshkent shahri va viloyatlar Xalq ta’Iimi boshqarmalari huzuridagi Metodika (ta’lim) markazlari, xalq ta’Iimi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish tuman (shahar) bo‘limi hamda T.N.Qori Niyoziy nomidagi 0‘zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy-tadqiqot instituti, A. Avloniy nomidagi xalq ta’Iimi xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish markaziy instituti (mantda keyingi o‘rinlarda A.Avloniy nomidagi XTXQTMOMI deb yuritiladi), Maktabgacha muassasalar xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish Respublika o‘quv- metodika markazi, Viloyat pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti hamkorligida amalga oshiriladi (keyingi o‘rinlarda VPKQTMOI deb yuritiladi).
 4. Uzluksiz metodik xizmat ko‘rsatish tizimi Respublikada Vazirlik huzuridagi “Xalq ta’Iimi xodimlariga uzluksiz metodik xizmat ko‘rsatish ishlarini muvofiqlashtirish” kengashi, viloyatlarda Qoraqalpog‘iston Respublikasi Xalq ta’Iimi vazirligi, Toshkent shahri va viloyatlar xalq ta’Iimi boshqarmalari huzuridagi uzluksiz metodik xizmat ishlarini muvofiqlashtirish kengashi tomonidan boshqarib boriladi.
 5. Uzluksiz metodik xizmatning maqsad va vazifalari
 6. Uzluksiz metodik xizmat ko‘rsatishning asosiy maqsadi:

xalq ta’limi tizimini rivojlantirishga yo‘naltirilgan yagona davlat siyosatining amalga oshirilishini ta’minlash, ta’lim-tarbiya jarayonining dolzarb ehtiyoj va muammolarini aniqlash, ularning eng optimal echimini izlash va belgilash, pedagogning ehtiyoj, talablari bilan muvofiqlashtirish asosida har bir pedagogning umumkasbiy va pedagogik mahoratini oshirish, rivojlantirish yoMIarini belgilash;

uzluksiz ravishda malaka oshirish shakllari va mazmunini belgilash, tuzatish va o‘zgartirib borish; mustaqil ijodiy ishlashlari uchun tavsiyalar ishlab chiqish;

ilg‘or pedagogik tajribalarni aniqlash, ularni ommalashtirish hamda targ‘ib qilishning maqbul shakl va mazmunini belgilash;

ta’lim-tarbiya jarayonining istiqbol yo’nalishlarini aniqlash, natijasini oldindan loyihalash; o‘quvchilarning bilim samaradorligini oshirish, iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlashda amaliy yordam ko‘rsatish, ta’lim-tarbiya sifatini oshirish va takomillashtirishga oid tavsiyalar yaratish kabi jarayonlardan iboratdir.

 1. Uzluksiz metodik xizmat ko‘rsatishda amalga oshiriladigan vazifalar:

xalq ta’limi tizimida faoliyat yurituvchi xodimlaming kasbiy mahoratini oshirish, axborotlarga bo‘lgan ehtiyojlarini o‘rganish va monitoringini olib borish;

ta’lim jarayonida pedagoglaming ilmiy, pedagogik, psixologik, didaktik va metodik usullardan foydalanishidagi bo‘shliqlami aniqlash, to‘ldirish yo‘llarini belgilashni muvofiqlashtirishda hamkorlik chora-tadbirlarini ishlab chiqish;

ta’lim muassasalarida ilg‘or pedagogik texnologiyalar asosida okquvchi- yoshlarga ta’lim-tarbiya berayotgan ijodkor, tashabbuskor o‘qituvchi (tarbiyachi)lar haqida ma’lumotlar bankini yaratish;

ta’lim muassasalaridagi metodik ishlarni o‘rganish va tahlil qilish orqali ularning faoliyatini takomillashtirish yo‘llarini aniqlash;

rahbar hamda amaliyotchilarni pedagogika, psixologiya, metodikaga oid yangiliklar bilan tanishtirib borish uchun pedagogik (me’yoriy-huquqiy, ilmiy-metodik, metodik va boshqalar) ma’lumotlar bankini tashkil etish;

maktabgacha ta’limga qo‘yiladigan talablar, umumiy o‘rta ta’limning yangi tahrirdagi Davlat ta’lim standartlari (keyingi o‘rinlarda DTS deb yuritiladi) va o‘quv dasturlari, darslildar yangi avlodi, o‘quv-metodik to‘plamlar, video-materiallar, tavsiyanomalar, me’yoriy hujjatlar mazmuni bilan ta’lim muassasalari hamda pedagoglarni xabardor qilib borish;

pedagog va rahbarlarning metodik ehtiyojlarini o‘rganish, attestatsiyaga tayyorgarlik hamda attestatsiya va malaka oshirish kurslari oraliq davrida amalga oshiriladigan ishlarni belgilash; o^quv fanlaridagi yangiliklar, ta’lim-tarbiya ishlari bo‘yicha i!g‘or pedagogik texnologiyalar, ish tajribalarni o‘rganishga, o‘qituvchi va tarbiyachilar malakasini oshirishga yo^naltirilgan o;quv- metodik seminarlarni tashkil etish va o‘tkazish;

ta’lim samaradorligini oshirish, ta’lim-tarbiya jarayonini takomillashtirishga qaratilgan metodik yo’riqnomalar, tavsiyalar ishlab chiqish hamda amaliyotga joriy etish;

ta’lim-tarbiyaga oid tajriba-tadqiqot ishlarini tashkil etish va uning borishini nazorat qilish, xulosalarini o’rganish, tahlil qilish, umumlashtirish va yuqori tashkilotlarga hisobot tayyorlash. Ta’lim muassasalari negizida yangi pedagogik texnologiyalarni, ilg‘or g‘oyalarni approbatsiyadan olkazish uchun tajriba-tadqiqot maydonchalarini tashkil etish va metodik yordam ko‘rsatish;

DTC, o‘quv dasturi, darslik, metodik va ko‘rsatmali qo‘llanmalar, tavsiyalar hamda boshqa metodik materiallarni ilmiy-metodik kengashdan o‘tkazish va nashrga tayyorlash ishlarini tashkillashtirish; ta’lim jarayoniga o‘qitishning zamonaviy ilg‘or shakllari, metodlari hamda yangi axborot- kommunikativ vositalarni joriy etishda pedagoglarga ko‘maklashish;

Vazirlik ko‘rsatmalari asosida o‘quv adabiyotlarini yaratish bo‘yicha mualliflar tarldbi tanlovi va o’quv adabiyotlari tanlovi hujjatlari loyihalarini tayyorlash, tanlovni tashkil etishda amaliy yordam berish;

belgilangan tartibda 0‘zbekistonda ta’lim yo‘nalishida faoliyat olib bora)’otgan va boshqa xalqaro tashkilotlar (YUNESKO, YUNISET) bilan aloqa o‘matish;

fan, metodik xizmat ko‘rsatish va malaka oshirishning samaradorligiga erishishda hamkorlik faoliyatini uyg‘unlashtirish;

pedagog va maktabgacha ta’lim muassasalari xodimlarining malakasini oshirishda hozirgi zamon ijtimoiy va ilmiy texnika taraqqiyotiga javob beradigan ilg‘or shakllarni, pedagogik texnologiya, innovatsiyalarni taTimning texnika va axborot vositalarini joriy etish; matbuot orqali ilgvor tajribalarni, ta’lim sohasidagi yangiliklarni targ‘ibot qilish.

 • Uzluksiz metodik xizmat tuzilmasi va mazmuni
 1. Uzluksiz metodik xizmat ko‘rsatish amaldagi qonunchilik asosida belgilangan tartibda Vazirlikda Respublika, viloyat, tuman (shahar) ta’lim boshqaruv idoralarida maxsus bolimlar tomonidan amalga oshiriladi.
 2. Uzluksiz metodik xizmat tuzilmasi quyidagilardan tashkil topadi:

Vazirlik huzuridagi Xalq ta’limi xodimlariga uzluksiz metodik xizmat ko‘rsatish ishlarini muvofiqlashtirish kengashi Respublika tashkilotlarining uzluksiz metodik xizmatni tashkil etish yo‘nalishlarini belgilaydi;

ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan metodik xizmatni muvofiqlashtiriradi;

DTS talablari asosida ta’lim samaradorligini oshirish borasida olib borayotgan ishlarini tahlil qiladi;

mavjud muammolarni hal etish yuzasidan chora-tadbirlarni belgilaydi, amalga oshirilishini nazorat qiladi, xalq ta’limini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik va psixologik ilmiy-tadqiqot ishlarini muvofiqlashtiradi hamda boshqarib boradi.

Kengashga Xalq ta’limi vazirining o‘rinbosarlari, Ta’lim muassasalari faoliyatini tashkil etish bosh boshqarmasi, Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida o‘quv-tarbiya jarayonini rivojlantirish va tashkil etish bosh boshqarmasi, Ma’naviy axloqiy tarbiya boshqarmasi boshliqlari, T.N.Qori Niyoziy nomidagi 0‘zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti, Respublika ta’lim markazi direktori, A. Avloniy nomidagi XTXQTMOMI rektori, Maktabgacha muassasalar xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish Respublika o‘quv-metodika markazi direktori, 0‘quvchilarni kasb-hunarga yo‘naltirish va psixologik- pedagogik Respublika tashxis markazi direktori, viloyat Metodika (ta’lim) markazi direktorlari va VPKQTMOI rektorlari egallab turgan lavozimlariga ko‘ra a’zo hisoblanadi.

Kengashga xalq ta’limi vazirining birinchi o‘rinbosari raislik qiladi. Kengashga masalalar tayyorlash, qabul qilingan qarorlar ijrosi monitoringi va hujjatlarining yuritilishi mas’ul kotib tomonidan amalga oshiriladi.

 1. Respublika ta’lim markazi o‘quv jarayonini takomillashtirish, ta’lim-tarbiya sifati va samaradorligini oshirish borasida Qoraqalpog‘iston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi, Toshkent shahar va viloyatlar xalq ta’limi boshqarmalari tasarrufidagi Metodika markazlari, xalq ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish tuman (shahar) bo‘limlari, ta’lim muassasalari metodik ishlarini muvofiqlashtiradi.

Markaz ta’lim, fan, texnika va texnologiya, iqtisodiyot va madaniyat yutuqlarini inobatga olgan holda, umumiy o‘rta ta’lim maktablari, ixtisoslashgan maktab va maktab-internatlar, yordamchi maktab va maxsus internatlar, musiqa va san’at maktablari, hamda maktabdan tashqari ta’lim muassasalari uchun zamonaviy o‘quv reja, dastur, darslik va metodik adabiyotlar yaratilishim tashkillashtiradi.

Umumiy o’rta ta’lim muassasalarida DTS, o‘quv dasturlarining ijrosini, ta’lim-tarbiya va metodik xizmat ahvolini o‘rganadi, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishda T.N.Qori Niyoziy nomidagi O’zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti, A. Avloniy nomidagi XTXQTMOMI, Maktabgacha muassasalar xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish Respublika o‘quv- metodika markazi, 0‘quvchilarni kasb-hunarga yo‘naltirish va psixologik-pedagogik Respublika tashxis markazi bilan hamkorlikda metodik ko‘rsatma va tavsiyalar beradi. Metodik ta’minotga bo‘lgan ehtiyojni o‘rganadi, darsliklar, o‘quv-metodik qo‘llanmalar va zaruriy o’quv jihozlari ro‘yxatini tuzadi, darsliklarning mazmunan DTS talablariga mos kelishini ta’minlaydi.

Markaz qoshida o‘quv fanlari va yo‘nalishlar bo‘yicha Ilmiy-metodik kengashlar tashkil etiladi. (Ilmiy-metodik kengashlar Xalq ta’limi hamda Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirliklarining qo‘shma buyrug’i bilan tasdiqlangan Nizom asosida faoliyat ko‘rsatadi). Ilmiy-metodik kengashlar DTS, o‘quv dasturi, darslik, metodik va ko‘rsatmali qo‘llanmalar, tavsiyalar hamda boshqa metodik materiallarni muhokamadan o‘tkazadi va nashrga tavsiya etadi.

Vazirlik ko‘rsatmalari asosida mualliflar va darsliklar tanlovi hujjatlarini tayyorlaydi, tanlovni tashkil etishda qatnashadi.

Metodika markazlari va xalq ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish tuman (shahar) bo‘limi faoliyatini ta’lim muassasalarida ta’lim-tarbiya samaradorligini oshirishga, pedagogik jarayonni takomillashtirishga yo‘naltiradi, ilg‘or pedagogik tajribalarni o‘rganadi, ommalashtiradi.

Ixtisoslashtirilgan va ayrim fanlar chuqur o‘rganiladigart sinflar uchun o‘quv reja, dastur, darslik va metodik adabiyotlarni yaratishda T.N.Qori Niyoziy nomidagi 0‘zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti, A. Avloniy nomidagi XTXQTMOMI bilan hamkorlik ishlarini yo‘lga qo‘yadi. Viloyat, xalq ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish tuman (shahar) bo‘limi xodimlari uchun metodik xizmat tizimini takomillashtirishga yo‘naltirilgan seminar- o‘quvlar va boshqa tadbirlarni T.N.Qori Niyoziy nomidagi 0‘zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti, uning Qoraqalpog‘istondagi filiali, A.Avloniy nomidagi XTXQTMOMI, Maktabgacha muassasalar xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish Respublika o‘quv- metodika markazi bilan hamkorlikda tashkil etadi.

0‘zbekistonda ta’lim yo‘nalishida faoliyat ko‘rsatayotgan tashkilotlar va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan belgilangan tartibda aloqa o‘rnatadi.

T.N.Qori Niyoziy nomidagi 0‘zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti, A.Avloniy nomidagi XTXQTMOMI, Maktabgacha muassasalar xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish Respublika o‘quv-metodika markazi bilan hamkorlikda ta’lim-tarbiyaga oid muhim muammolar yuzasidan tajriba-sinov ishlarining olib borilishini tashkil etadi, pedagogika fani yutuqlarini ta’lim muassasalari amaliyotiga joriy etishga yo‘naltirilgan tadbirlar o‘tkazadi. Vazirlikning tegishli boshqarma va bo‘limlari, boshqa tashkilotlar bilan hamkorlikda DTS talablari asosida o‘quvchilarning bilimini aniqlash bo‘yicha nazorat ishlarini tayyorlaydi, monitoringini amalga oshiradi va aniqlangan bo‘shliqlarni to‘ldirishga oid tavsiyalar ishlab chiqadi, pedagog kadrlarning uzluksiz malaka oshirishida “Ustoz-shogird” maktabi faoliyati monitoringini olib boradi, ta’lim muassasalarini attestatsiya va akkreditatsiyaga tayyorlashda metodik yordam beradi, shuningdek o‘quvchilarning Respublika fan olimpiadalari, “Yilning eng yaxshi maktabi”, “Yilning eng yaxshi fan o‘qituvchisi”, “Yil pedagogi”, “Yilning eng yaxshi metodisti” va boshqa ko’rik- tanlovlar o’tkazadi, xalqaro olimpiadalarga o‘quvchilarni tanlash va tayyorlashda ishtirok etadi. Mazkur tadbirlarni o’tkazish bo‘yicha me’yoriy hujjatlar, tartib, tavsiyalar, test, yozma ish, amaliy topshiriqlar va baholash mezonlarini tayyorlaydi.

Markazda olib borilayotgan ishlarni muvofiqlashtirib boruvchi Ilmiy kengash tashkil etiladi. Ilmiy kengashga Respublika ta’lim markazi direktori raislik qiladi.

 1. N.Qori Niyoziy nomidagi 0‘zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti Vazirlik tizimida uzluksiz metodik xizmat ko‘rsatishning metodologik asoslari, uni takomillashtirish va istiqbolini prognostika qilishning nazariy asoslarini ishlab chiqadi.

T.N.Qori Niyoziy nomidagi 0‘zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti ta’lim standartlarini belgilashga yo‘naltirilgan ilmiy-tadqiqot ishlarini olib boradi hamda bu jarayonga ta’lim tizimining turli yo‘nalishlarida faoliyat ko‘rsatayotgan mutaxassislarni jalb etgan holda nazariya va amaliyotning uyg‘unligiga asoslangan uzluksiz metodik xizmatni yangi texnologiyalar bilan to‘ldirib boradi.

Respublika ta’lim markazi bilan hamkorlikda amaldagi DTS, o‘quv dasturlarini takomillashtirish yuzasidan o‘tkaziladigan tajriba-sinov ishlarining natijalarini tahlil etadi hamda xulosalarni umumlashtirib, tegishli tavsiyalar ishlab chiqadi. SHuningdek, umumta’lim maktablarining darslik, o‘quv-metodik qo‘llanmalarini takomillashtirish, ularning yangi avlodini yaratishga qo’yiladigan didaktik talablarni ishlab chiqadi. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida amalga oshirilayotgan o‘quv- tarbiya jarayonining sifatini yaxshilashga, metodik xizmat samaradorligini oshirishga yo‘naltirilgan maqsadli ilmiy-tadqiqot ishlarini amalga oshiradi.

Respublika ta’lim markazi, A.Avloniy nomidagi XTXQTMOMI, Maktabgacha ta’lim muassasalari rahbar xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish Respublika o‘quv metodika markazi, davlat pedagogika institutlari, VPKQTMOI mutaxassislari bilan hamkorlikda Xalq ta’limi tizimida uzluksiz metodik xizmat mazmuni, uni muvofiqlashtirish kengashi ishini takomillashtirishga oid tadqiqotlarni olib boradi hamda uning natijalarini amaliyotga tatbiq etishga yo‘naltirilgan tavsiyalar yaratadi. Xalq ta’limi tizimidagi aloqador muassasalar bilan hamkorlikda uzluksiz metodik xizmat ko‘rsatishning mahalliy va xorijiy tajribalarini qiyosiy o‘rganishda hamda uning tahliliy xulosalaridan foydalanishga oid tavsiyalar, ko‘rsatmalar ishlab chiqishda ishtirok etadi. Vazirlik tomonidan uzluksiz metodik xizmatni takomillashtirish borasida o‘tkaziladigan turli maqomdagi tadbirlarni tashkil etish va o‘tkazishda Respublika ta’lim markazi hamda uzluksiz metodik xizmat ko‘rsatish ishlarini muvofiqlashtirish kengashi bilan hamkorlik qiladi.

Vazirlik buyurtmasiga asosan xalq ta’limi tizimida uzluksiz matodik xizmat ko‘rsatishning tashkiliy-pedagogik, metodik asoslarini mustahkamlashga oid fundamental, amaliy hamda innovatsion tadqiqotlar olib boradi.

Respublikada amalga oshirilayotgan pedagogik tadqiqotlarni muvofiqlashtirib boradi.

 1. Avloniy nomidagi XTXQTMOMI, xalq ta’limi hududiy boshqaruv organlari, xalq ta’limi muassasalari rahbar va pedagog kadrlarni pedagogika, psixologiya, o‘quv fanlari, ulami o‘qitish metodikasining mamlakatimizdagi hamda jahondagi eng yangi yutuqlarini muntazam ravishda o‘rganish, targ‘ib qilish, shuningdek zamonaviy axborot, pedagogik texnologiyalaming pedagoglar tomonidan chuqur o‘zlashtirilishini va amaliyotda qo‘llanilishini ta’minlaydi.

Pedagog kadrlarning malakasini oshirishga doir dolzarb muammolarni hal etishga yo‘naltirilgan ilmiy-tadqiqot ishlarini olib boradi va ularning ilg‘or natijalarini amaliyotga joriy etadi.

Xalq ta’limi tizimi boshqaruv organlarining rahbar va pedagog xodimlarining malaka oshirish bo‘yicha ehtiyojlariga ko‘ra buyurtmalari asosida malaka oshirish ishlarini rejalashtiradi.

Rahbar va pedagog xodimlarning malakasini oshirish jarayoni uchun o‘quv-rejalar, dasturlar, metodik tavsiyanomalar, ma’ruzalar to‘plami hamda o‘quv qo‘llanmalar ishlab chiqadi va oTnatilgan tartibda chop etadi.

Viloyatlar (Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Toshkent shahar) PKQTMOI. xalq ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish tuman (shahar) bo‘limlariga pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish samaradorligini ta’minlash maqsadida pedagogika fani yutuqlarini amaliyotga joriy qilish, o‘quv-tarbiya ishining ilg‘or tajribalarini o‘rganish, umumlashtirish va ommalashtirishda Respublika ta’lim markazi bilan hamkorlik qiladi hamda metodik yordam ko‘rsatadi.

Tajriba-tadqiqot maydonlariga amaliy yordam ko‘rsatadi, shuningdek ilmiy rahbarlik qiladi va tadqiqotchilar uchun Respublika ta’lim markazi hamkorligida seminar va trening mashg’ulotlar o‘tkazib boradi.

Kurs tinglovchilarining kasbiy bilimi, ko‘nikmasi, malakasi, pedagogik va psixologik mahoratida qanday o‘zgarishlar sodir bo‘lganligini aniqlash maqsadida Respublika ta’lim markazi bilan hamkorlikda yakuniy loyihalar taqdimotini, test- sinovlarini tashkil etadi.

Ijodiy guruh tomonidan ishlab chiqilgan pedagogik texnologiyalarni Respublika ta’lim markazi bilan hamkorlikda approbatsiyadan o‘tkazadi.

T.N.Qori Niyoziy nomidagi 0‘zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot institutida olib borilayotgan ishlarni muvofiqlashtirib boruvchi ilmiy kengash tashkil etiladi. Ilmiy kengasnga institut rektori raislik qiladi.

 1. Maktabgacha muassasalar xodimlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish Respublika o‘quv-metodika markazi maktabgacha ta’lim muassasasi uchun belgilangan va maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirishga qo‘yiladigan DTS talablari hamda tayanch dasturning bajarilishini metodik jihatdan ta’minlashga yo‘naltirilgan istiqbol dasturini ishlab chiqadi va uning ijrosini ta’minlaydi.

SHuningdek, yo‘nalishga doir maktabgacha ta’lim muassasalari (matnda keyingi o‘rinlarda “MTM” deb yuritiladi) rahbar xodimlari, metodistlari, musiqa rahbarlari, logopedlar, psixologlar va jismoniy tarbiya yo‘riqchilarining malakasini oshirish borasidagi ishlarni amalga oshiradi. Ular uchun zarur bo‘lgan turli ko‘rik-tanlovlar, o‘quv seminarlar kabi tadbirlarni tashkil etadi.

Markaz hududlardagi metodika kabinetlari ish faoliyatini, metodik ta’minot masalalarini, ilg‘or ish tajribalarni o‘rganadi, umumlashtiradi va ularni ommalashtiradi.

YAngi pedagogik-psixologik g‘oyalar va texnologiyalarni, innovatsiyalarni tajriba-sinovdan o‘tkazadi. Eng samarali ish uslublarini joriy etadi, o‘quv rejalari, dasturlarini, mashg’ulotlar ishlanmalarini, zamonaviy o‘quv-qoilanmalarni yaratadi.

Kadrlar tayyorlash milliy dasturining asosiy tamoyillari va ustuvor yo‘nalishlarini amalda tatbiq qilish, xududlardagi malaka oshirish institutlariga, xalq ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish tuman (shahar) boTimlariga MTM pedagog kadrlarning malakasini oshirish samaradorligini ko‘tarish, pedagogika va psixologiya fani yutuqlarini MTM amaliyotiga joriy qilish, ularga ta’lim-tarbiya ishining ilg‘or tajribalarini o‘rgatish, umumlashtirish va ommalashtirishda uzluksiz metodik xizmat ko‘rsatadi.

Maktabgacha ta’lim metodikasi va pedagogik-psixologik muammolari bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib boradi.

MTM pedagog xodimlari uchun turli davomiylikdagi kurslar, seminarlar, treninglar, mashg’ulotlar, dolzarb masalalar bo‘yicha kengashlar tashkil etadi. Bu masalalar bo‘yicha o‘rnatilgan tartibda tavsiyalar, qo‘llanmalar tayyorlaydi.

MTMlarda ta’lim-tarbiya jarayonida uzviylikni ta’minlashda muassasa rahbari, metodist, psixolog, logoped, musiqa rahbari, jismoniy tarbiya yo‘riqchilarining mahoratini oshirish maqsadida Respublika ta’lim markazi, A.Avloniy nomidagi XTXQTMOMI, VPKQTMOIlari bilan hamkorlikda chora-tadbirlar belgilaydi.

Respublika ta’lim markazi, A.Avloniy nomidagi XTXQTMOMI, VPKQTMOIlari bilan hamkorlikda MTMlarning metodik ta’minotga boMgan ehtiyoj ini o‘rganadi va yangi metodik adabiyotlar bilan ta’minlanishini rejalashtiradi.

Markazda tashkil etilgan Ilmiy-metodik kengash maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlantirish va maktabga tayyorlashga oid ustuvor yo‘nalishlarni belgilaydi, maktabgacha ta’lim tizimida metodik xizmatni jonlantirish yuzasidan soha mutaxassislarining kasbiy mahoratini oshirishga, pedagoglar ilmiy salohiyatining ko‘tarilishiga ko‘maklashadi.

Maktabgacha taTimning oila, mahalla va maktab bilan uzluksizligi, bolalarni oilada tarbiyalashni tashkiliy, pedagogik-psixologik, metodik jihatdan ta’minlaydi. Ta’lim jarayonida bilim berishning ilg‘or shakllari, yangi pedagogik texnologiyalar asosida ilg‘or ish tajribalarni ommalashtirish hamda me’yoriy talablarining tatbiq etilishini yo‘lga qo‘yadi.

 1. Qoraqalpog‘iston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi, Toshkent shahri va viloyatlar xalq ta’limi boshqarmalari huzuridagi uzluksiz metodik xizmat ishlarini muvofiqlashtirish kengashi hududdagi uzluksiz metodik xizmatni tashkil etish yo‘nalishlarini belgilaydi, ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan metodik xizmatni muvofiqlashtiradi, DTS talablari asosida ta’lim samaradorligini oshirish borasida olib borayotgan ishlarni tahlil qiladi, mavjud muammolarni hal etish yuzasidan chora-tadbirlarni belgilaydi va amalga oshirilishini nazorat qiladi, xalq ta’limini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik va psixologik ilmiy-tadqiqot ishlarini muvofiqlashtiradi.

Kengash xalq ta’limi boshqarmasi qoshida tashkil etiladi. Boshqarma boshlig‘i rais, VPKQTMOIning rektori hamraislik qiladi. Kengashga masalalar tayyorlash, uning ijrosi monitoringi va hujjatlarining yuritilishi mas’ul kotib tomonidan amalga oshiriladi. Mas’ul kotib har chorakda bajarilgan ishlar yuzasidan Vazirlik huzuridagi Xalq ta’limi xodimlariga ilmiy-metodik yordam ko‘rsatish ishlarini muvofiqlashtirish kengashiga hisobot berib boradi.

Viloyat xalq ta’limi boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosarlari, bo‘lim boshliqlari, xalq ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish tuman (shahar) bo‘limi mudirlari va VPKQTMOI prorektorlari, kafedra mudirlari egallab turgan lavozimlariga ko‘ra kengash a’zosi hisoblanadi.

 1. Qoraqalpog‘iston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi, Toshkent shahri va viloyatlar Xalq ta’limi boshqarmalari huzuridagi Metodika (ta’lim) markazi, xalq ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish tuman (shahar) boTimlari va ta’lim (maktabgacha, umumiy o‘rta ta’lim, maktabdan tashqari va maxsus ta’lim) muassasalariga DTS asosida ta’lim jarayonini takomillashtirishga VPKQTMOI bilan hamkorlikda ko‘maklashadi, ta’lim-tarbiya sifat- samaradorligini oshirish borasida metodik xizmat ko‘rsatadi.

0‘z hududida joylashgan pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish institutlari bilan Xalq ta’limi tizimining hududiy ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda instituting ish rejasiga taklif beradi, ta’limni rivojlantirishga yo‘naltirilgan hamda malaka oshirish kurslari uchun buyurtmalarni shakllantiradi, xalq ta’limi tizimining rivoji bilan bog‘liq masalalar bo’yicha qo‘shma buyruqlar, qarorlar tayyorlash, rahbar va pedagog xodimlarning kursdan keyingi faoliyati samaradorligi monitoringini olib borishni ta’minlashga doir yo‘nalishlarda hamkorlik ishlarini tashkil etadi.

Viloyat miqyosida xalq ta’limi tizimidagi muassasalarning kasbiy va axborot ehtiyoj ini aniqlaydi, monitoringini olib boradi hamda metodik ta’minlanishini muvofiqlashtirib boradi.

Pedagog- kadrlarni pedagogika, psixologiya, metodika va ilmiy-ommaviy adabiyotlar, o‘quv dasturlari, darsliklarning yangi avlodi, o‘quv-metodik to‘plamlar, videomateriallar, tavsiyalar, me’yoriy hujjatlar bilan tanishtirib boradi.

Xalq ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish tuman (shahar) bo‘limlari orqali maktabgacha, umumiy o‘rta ta’lim va maktabdan tashqari ta’lim (maxsus ta’lim) muassasalarida DTSlarning bajarilishini, VPKQTMOI bilan hamkorlikda ta’lim-tarbiya berish jarayoni sifatini o‘rganadi, tahlil qiladi, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo‘yicha chora- tadbirlarni ishlab chiqadi, yo‘riqnoma beradi va amaliyotga joriy etilishini ta’minlaydi.

Viloyatda metodika markazi huzurida hududda olib borilayotgan ishlarni muvofiqlashtirib boruvchi metodik kengash tashkil etiladi. Metodik kengashga viloyat metodika markazi direktori raislik qiladi.

 1. Viloyat pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti metodik xizmatni tashkil etishda hududdagi xalq ta’limi tizimidagi muassasalarning metodik ta’minoti va aniqlangan ehtiyoj lari asosida o‘z dasturlarini takomillashtirib boradi. Maktabgacha ta’lim, umumiy o‘rta ta’lim muassasalari ta’lim-tarbiyasiga qo‘yiladigan DTS talablarining bajarilishini metodik jihatdan ta’minlashga yo‘naltirilgan istiqbol dasturini viloyat Metodika markazi bilan birgalikda ishlab chiqadi va bajarilishini ta’minlaydi.

Ta’lim muassasalarida ta’lim-tarbiya jarayonini takomillashtirishga xizmat qiladigan ommalashtirilgan ilg‘or, yangi pedagogik texnologiyalarni kurs dasturlari mazmuniga singdiradi. Xalq ta’limi boshqarmasining monitoring boiimi va metodika markazi xodimlari bilan hamkorlikda monitoring natijalarini tahlil qiladi, ta’lim oluvchilar bilimida aniqlangan bo‘shliqlami bartaraf etishda viloyat Metodika markazi bilan birgalikda chora-tadbirlarni ishlab chiqadi va amaliyotga joriy etadi.

Viloyat metodika markazi bilan hamkorlikda maktabgacha ta’lim, umumiy o‘rta ta’lim maktablari o‘qituvchilari (tarbiyachilari)ning o‘quv fanlari bo‘yicha hududiy ijodkor o’qituvchilar (tarbiyachilar) uyushmalarini hamda “Ustoz-shogird” usulida pedagog kadrlarning uzluksiz malaka oshirishini tashkil etadi, ularning faoliyati bo‘yicha amaliy yordam ko‘rsatadi.

VPKQTMOI huzuridagi fan va yo‘nalishlar bo‘yicha institut ilmiy kengashini tashkil etadi. 0‘quv-metodik kengashlar viloyat tasarrufidagi o‘quv muassasalari uchun “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonuni, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” talablari asosida o‘quv fanlari va yo‘nalishlari bo‘yicha o‘quvchilarning nazariy-amaliy va kasbiy tayyorgarlik darajasini yuksaltirish hamda ta’lim mazmunini takomillashtirishga oid metodik tavsiyalar, ko‘rsatmali materiallami muhokama qilish va nashrga tavsiya etish bilan bog‘liq masalalarni ko‘rib chiqadi.

 1. Tuman (shahar) metodik ta’minlash, o‘quvchilarni kasbga yo‘naltirish va DTS monitoringi guruhi maktabgacha, umumiy o‘rta va maktabdan tashqari ta’lim (maxsus ta’lim) muassasalariga metodik xizmatni tashkil etish va muvofiqlashtirib borish, ularni metodik adabiyotlar bilan ta’minlash, ilg‘or texnologiyalarni dars jarayonida qo‘llayotgan pedagoglarning ish tajribalarini o‘rganish, ommalashtirish, malakasini oshirish, hamda ta’lim-tarbiya sifat-samaradorligini oshirish yo‘nalishidagi metodik tadbirlarni tashkil etish, umumiy o‘rta ta’lim maktablarida DTSlarida belgilangan talablarning bajarilish holatini muntazam o‘rganib, tahlil qilib borish, o‘quvchilar bilimlaridagi bo‘shliqlarni aniqlash va ularni to‘ldirish choralari ko‘rish, iqtidorli o‘quvchilarni izlab topish, ularning qobiliyatlarini ro‘yobga chiqarish uchun etarli shart-sharoit yaratishda metodik yordam ko‘rsatish bilan shug‘ullanadi.

Tuman (shahar) metodik ta’minlash, o‘quvchilami kasbga yo‘naltirish va DTS monitoringi guruhi ta’lim tizimidagi muassasalarning metodik ishlari holatini o‘rganadi, o‘quv-tarbiya ishlari samaradorligini oshirishda metodik xizmatga oid yo‘nalishlarni belgilaydi, metodik xizmatga bo‘lgan ehtiyojini aniqlaydi, tahlil qiladi, metodik yordam beradi.

Tuman (shahar) hududidagi barcha an’anaviy va noan’anaviy maktabgacha ta’lim muassasalari (mahallalardagi maktabgacha ta’lim bo‘yicha jamoat markazlari, xonadon bog‘chalari, shanba, yakshanba maktablari va boshqa maktabgacha ta’limga taalluqli bo‘lgan muassasa), umumiy o’rta ta’lim maktablari, maktabdan tashqari ta’lim muassasalari va maxsus ta’lim maktablariga ta’lim jarayonini takomillashtirish, ta’lim-tarbiya sifat-samaradorligini oshirish borasida metodik xizmat ko‘rsatadi.

Tuman (shahar) hududidagi maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarning, umumiy o‘rta ta’lim maktablari o‘quvchilarining ta’lim-tarbiyasiga yo‘naltirilgan istiqbol rivojlantirish dasturini ishlab chiqadi, uni tuman va shahar xalq ta’limi bo‘limi kengashi tasdig‘iga kiritadi hamda ushbu dastur asosida tadbirlar belgilaydi, ularning bajarilishini ta’minlaydi.

Tuman (shahar) metodik ta’minlash, o‘quvchilami kasbga yo‘naltirish va DTS monitoringi guruhi ta’lim muassasalari rahbariyati va metod uyushma rahbarlari bilan birgalikda ta’lim muassasasida malaka oshirishga boMgan ehtiyojni aniqlash tizimini yaratadi va uning asosida malaka oshirishning shakl, darajasiga qarab har bir pedagog haqida ma’lumot bankini yaratadi hamda pedagog kadrlarning o‘z ustida ishlash va malaka oshirish qamrovini ta’minlab boradi. SHuningdek, 0‘qituvchi (tarbiyachi)larning malakasini oshirish ishlarini rejalashtiradi hamda davriyligini ta’minlaydi.

Ta’lim muassasasi rahbarlari va pedagoglarining malaka oshirish kurslari davomida olgan bilimlarini kursdan keyingi faoliyatida tatbiq eta olish bo‘yicha har chorakda saylanma tarzda faoliyatini o‘rganadi va malaka oshirish kurslari bo‘yicha takliflar berib boradi, shuningdek, ularga metodik xizmat ko‘rsatadi.

Tuman (shahar) metodik ta’minlash, o‘quvchilarni kasbga yo‘naltirish va DTS monitoringi guruhi huzurida tumanlarda olib borilayotgan ishlarni muvofiqlashtirib boruvchi metodik kengash tashkil etiladi. Metodik kengashga xalq ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish tuman (shahar) bo‘limi qoshidagi metodik ta’minlash, o‘quvchilarni kasbga yo‘naltirish va DTS monitoringi guruhi rahbari raislik qiladi.

Tuman (shahar) metodik ta’minlash, o‘quvchilarni kasbga yo‘naltirish va DTS monitoringi guruhi ta’lim muassasalarida ta’lim-tarbiya samaradorligini oshirish, fan metodika uyushmalari faoliyatini muvofiqlashtirib turish, ilg‘or pedagogik texnologiyalar, tajribalar va metodik ishlarni ommalashtirish, rahbar va pedagog kadrlarning malakasini oshirish va qayta tayyorlash bo‘yicha ehtiyojlarni o‘rganadilar. Istiqbol rejalarni tuzib ijrosini ta’minlab boradilar. Ta’lim-tarbiya berishning zamonaviy usullarini ta’lim muassasalari amaliyotiga tatbiq etish, shuningdek amalga oshirilayotgan ishlarni tahlil qilish va chora-tadbirlar belgilash ishlarini olib boradi. Tuman metodik kengashi viloyat metodika kengashida o‘z faoliyati doirasida metodik xizmat va pedagoglar malakasini oshirish borasida amalga oshirilgan ishlari bo‘yicha hisobot beradi.

 1. Fan va yo‘nalishlar bo‘yicha uyushmalar. 0‘zbekiston Respublikasi hududidagi barcha tuman (shahar) xalq ta’limi tizimida umumiy o‘rta ta’lim maktabining boshlang‘ich ta’lim yo‘nalishi va har bir o‘quv fani, maktabgacha va maktabdan tashqari ta’lim yo‘nalishlari bo‘yicha Metodika uyushmalari tashkil etiladi.

Metodika uyushmalari fan yoki yo‘nalish bo‘yicha maktab Metodika birlashmalari faoliyatini muvofiqlashtirib borish, tegishli fan va yo‘nalishlar yangi pedagogik texnologiyalarni, ilg‘or tajribalarni o‘rganish, ijodiy tashabbuslami uyg‘unlashtirish, ta’lim-tarbiya berishning zamonaviy usullarini ishlab chiqish, ularni ta’lim muassasalarida amaliyotga tatbiq etish. o‘qituvchi (tarbiyachi)larga metodik yordam berish, ularning kasbiy mahoratlarini muntazam takomillashtirib borish ishlarini amalga oshiradi.

Tegishli fan yoki yo‘nalish bo‘yicha o‘tkazilgan DTS ijrosi monitoringi natijalarini o‘rganadi, tumanda tegishli o‘quv fanining o‘qitilish ahvolini tahlil qiladi, tahlil natijalariga ko‘ra ta’lim- tarbiya oluvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarida aniqlangan bo‘shliqlarni to’ldirish yuzasidan chora-tadbirlarni belgilaydi va amalga oshirish yo‘llarini ko‘rsatib beradi.

Metodika uyushmalari faoliyati Vazirlik tomonidan tasdiqlangan Nizom asosida amalga oshiradi. Metodika uyushma raislari faoliyati va ko‘rsatilgan metodik xizmat bo‘yicha tuman metodik kengashiga hisobot beradilar.

 1. Tajriba-tayanch muassasalari 0‘zbekiston Respublikasi hududidagi barcha tuman (shahar) metodik ta’minlash, o‘quvchilarni kasbga yo‘naltirish va DTS monitoringi guruhi qoshida innovatsion ishlar bo‘yicha tajriba-tayanch muassasalari belgilanib, tumandagi maktabgacha ta’lim muassasalari, umumtaTim maktablariga va maktabdan tashqari ta’lim muassasalariga uzluksiz metodik xizmat ko‘rsatishning bazasi hisoblanadi.

Tajriba-tayanch maktabgacha ta’lim muassasalari, umumiy o‘rta ta’lim maktabi tanlov asosida xalq ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish tuman (shahar) bo‘limlarining buyrug‘i bilan belgilanadi.

Tajriba-tayanch maktabgacha ta’lim muassasalari, umumiy o‘rta ta’lim maktabining ehtiyojlaridan hamda joylardagi sharoitdan kelib chiqqan holda, tegishli fan (yo‘nalish) bo‘yicha tumanda bitta yoki bir nechta tashkil etilishi mumkin.

Tajriba-tayanch maktabgacha ta’lim muassasalari, umumiy o‘rta ta’lim maktablarida tuman pedagoglari kasbiy mahoratini oshirishga oid ishlar tashkil etiladi. Ushbu maqsadda ochiq mashg‘ulotlar (ma’ruza, seminar, amaliy mashg‘ulotlar, yo‘riqnoma berish va boshqalar), darsdan tashqari tadbirlar (sinfi, mavzusi, metodik maqsadi, sana, vaqti, o‘qituvchi ismi familiyasi qo‘rsatilgan holda) o‘tkazish tartibi, pedagoglar ijodiy hisobotlari jadvali tuzilib, barcha ta’lim muassasalariga etkaziladi.

Tajriba-tayanch maktabgacha ta’lim muassasalari, umumiy o’rta ta’lim maktabi rahbari faoliyati va ko‘rsatilgan metodik xizmat bo‘yicha tuman metodik kengashiga hisobot beradi.

 1. Ustoz-shogird maktabi tumandagi yosh pedagoglarning o‘z bilimlarini oshirib borishlarida amaliy yordam ko‘rsatish, ularning mustaqil bilim olishlariga amaliy yordam berish, uzluksiz metodik xizmat ko‘rsatishni takomillashtirish hamda yosh pedagoglarni qoilab-quwatlash maqsadida tashkil etiladi. Ustoz-shogird maktabi pedagoglarning malakasini va kasbiy mahoratini oshirish, maktabgacha ta’lim muassasalari va umumtaTim maktabiga moslashuviga yordam berish.

ta’lim jarayoni bo‘yicha ehtiyojini aniqlash, ularni hal etish, metodik xizmat ko‘rsatish ishlarini amalga oshiradi.

Ta’lim-tarbiyaga oid nazariy va amaliy ish shakllarini (ma’ruzalar, seminarlar, davra suhbatlari, bahs-munozaralar, trening mashg‘ulotlar, ochiq darslar, mashg‘ulotlar) tashkil etadi, shuningdek, psixologlar, direktorning o‘quv ishlari bo‘yicha o‘rinbosari, “Yilning eng yaxshi fan o‘qituvchisi”, “Yil tarbiyaehisi” ko‘rik-tanlovi g4oliblari bilan uchrashuv o‘tkazadi.

Ustoz-shogird maktabi xalq ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish tuman (shahar) bo‘limlari buyrug‘iga muvofiq tashkil qilinadi. Ustoz-shogird maktabiga tuman (shahar) metodik ta’minlash, o‘quvchilarni kasbga yo‘naltirish va DTS monitoringi guruhi metodisti koordinator etib belgilanadi.

Har chorak yakunida ustoz va shogirdlar hamkorligi natijasi bo‘yicha ta’lim muassasalaridan va ustoz o‘qituvchilardan hisobotlarni qabul qiladi, tahlil qiladi. Har chorak yakunidagi monitoring natijalari                                bo‘yicha yuqori   ko‘rsatkichlarga erishgan  1-shogirdni, ustozning va u ishlaydigan ta’lim muassasasi tegishli fan metodika birlashmasining tavsiyasiga binoan ustozlar ro‘yxatiga o‘tkazish masalasini ko‘rib chiqadi.

 1. Ta’lim muassasalaridagi pedagogik kengash ta’lim muassasalarida o‘quv-tarbiya jarayonini rivojlantirish, takomillashtirish, pedagoglarning kasbiy mahorati va ijodkorligini o‘stirish maqsadida pedagogik kengash faoliyat ko‘rsatadi.

Pedagogik kengash ta’lim muassasasining maqsad va vazifalaridan kelib chiqqan holda uni rivojlantirishning istiqbol yo‘nalishini belgilaydi, o‘quv-tarbiya jarayonini tashkil etishda va ta’lim samaradorligini oshirishda maqbul shart-sharoitlar yaratishga oid qarorlar qabul qiladi, pedagogik jamoaning ma’lum yo‘nalishlardagi faoliyatini tahlil qiladi, yakuniy xulosalaydi. Metodbirlashma raislarining, o‘qituvchilarning mustaqil bilim olishlarida ustoz-shogird, ochiq o‘quv mashg’ulotlar bilvosita malaka oshirish, to‘g‘ridan-to‘g‘ri malaka oshirish shakllaridan foydalanishda o‘qituvchilarning ehtiyojlari asosida rejalashtirilganligi, ularning ehtiyoj lari asosida buyurtmalar berishning yo‘lga qo‘yilishi bo‘yicha hisobotini tinglaydi va tegishli qaror qabul qiladi. Malaka oshirish kursidan qaytgan pedagoglarning hisobotlarini tinglaydi.

 1. Ta’lim muassasalaridagi metodik ishlarni muvofiqlashtirish maqsadida metodik kengash tashkil etiladi.

Metodik kengash ta’lim muassasasidagi metodbirlashma faoliyatini muvofiqlashtirib boradi. ta’lim muassasasi metodik ishlarining asosiy yo‘nalishlarini belgilaydi, ilmiy, metodik, didaktik materiallar, o‘quv dasturlari mazmuni bilan tanishtiradi, ta’lim muassasalarida yangi pedagogik texnologiyalar ishlab chiqishga qaratilgan ilmiy izlanishlarni tashkillashtiradi, kasbiy mahoratni takomillashtirish, dars berishning turli metodlari, maktabni o’quv metodik va moddiy rivojlantirish borasida tavsiyalar beradi, ta’lim muassasasi pedagogik xodimlarining ish tajribalarini ommalashtiradi, yosh mutaxassislar bilan ishlaydi, yo‘nalishlar va fanlar bo‘yicha metodbirlashmalar hisobotini eshitish, muhokama qilish va ular faoliyatini takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar beradi.

 1. Ta’lim muassasalaridagi metodbirlashmalar umumiy o’rta taTim maktablarida boshlang’ich ta’lim, sinf rahbarlari yo‘nalishi hamda fanlar yoki bir-biriga yaqin bo‘lgan fanlar turlcumi bo‘yicha faoliyat ko^rsatadi.

Metodbirlashma o‘qituvchilarning kasbiy va metodik mahoratini oshirish. o’quvchilarga beriladigan ta’lim-tarbiya jarayonini zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilishini ta’minlash borasida o‘zaro tajriba almashish, ijodkorlik yo‘nalishidagi izlanishlarni rivojlantirish va birlashtirish, o‘qituvchining darsiga, tarbiyaviy soatiga, darsdan tashqari tadbirlariga qo‘yiladigan yagona talablarni ishlab chiqish va ta’lim-tarbiya jarayonida tatbiq etilishini ta’minlaydi.


homework mcdougal holt online help learning essay for assessment help buy resume application best mail dissociative identity case disorder studies tritace pills online help desk sample specialist resume in style write my name court how to get papers online writing college for paper service phd resume papers ks3 maths online essay prompts custom admissions telugu websites essays letter of writing a application university urine coumadin ampicillin prescription no 500mg disorders case study 8 chapter 1 cardiovascular buy generic Ceftin paper for pay research greatest common factor homework help help roommate stanford essay services writing michigan writers mba essay application writing application report help college buy pdf applications best job for purchase essays college help with homework online your to college someone essay write paying a paper school high written sigmund freud about resume review help cursive in write my name online science help homework earth writing paper white service service business professional writing not arc good essay of essays persuasive joan writing university assignments help college services best essay employee purchase dissertation engagement a teenagers fashion blindly follow writing bio service death speech persuasive penalty newview software essay services online help essay nyu supplement jobs letters cover for sales egypt ancient homework helper custom essay org discount code rewriting services editing and assignment help managerial function economics production business plan buying an for restaurant existing and thesis effect cause essay for statement essays original buy company online writing for personal how be school long statement medical does to a have thesis master writer ghost lobe frontal aricept dementia written get essay an Glycomet uk new assignment service zealand writing water saratoga dissertation mineral homework helpsite homework chat help online accounting my school help with paper sample resumes for representatives sales motilium online worldwide shipping buy cheap relafen online essay help excellent college admission service writing for essays help homework stat flowers plans lesson for algernon on homework help bbc writing service college report your how to write dissertation literature review rep cover letter admissions can my i homework do speeches a online purchase prepared i my hieroglyphics do write how name in fruit india 120mg generic cialis soft dallas allegra uk writing review literature service distance writing services learning case identity dissociative disorder study paula books college service best essay application disorders thesis a for statement eating can my assignment who do me help college block writers essay assignment help canada finance paper 28 help related 28 tterm txt homework help english 3 enlightenment essay paper best my website write bulk cheap tissue paper affordable resume services writing writing reviews essay service custom org dissertation khác online thesis and online essay buy management for diploma students writing resume school high admission buy essays mba imd my write phd dissertation Tritace online get cheap kth phd dissertation assistance albenza online discount order dissertation resource human motivation my how paper write to thesis research do literature review paper order homework online my tutors private to homework do thesis get access phd essay abortion against argumentative Ibuprofen cheap order my algebra homework help malaysia service essay writing to global essay about warming an write how writing reviews services i how lamisil order can without rx online prandin purchase you do does homework while music help to listening for assignments condo sale Springfield La - La purchase Inderal Inderal acquista cheapest homework in help louisiana nuclear weapons essay layout phd proposal thesis associate a cover for write how letter sales to sr prescription without voveran get homework my i french do high sale for school essays help meteorology homework for cv academic positions writing sales a game how sentence good summary the most a make essay to dangerous help amcas essay service cv writing york us essay writing written custom interview thesis fr masters theology gordons jason a essay help english level literature out an with application help filling form reviews service writing college yahoo riposo dating membrana a di potenziale help homework library sj writers philosophy essay services are writing paper legal dissertation yahoo help service dissertation practices hrm now cardura online essay reworder to your how write introduction dissertation essay webs buy paper example purchase cover sales for sample letter position dissertation art celtic to how contrast essay start compare a custom essay old an chicago writing plan business services in plan stone sand business mining sale for already assignments done cyberessays website la kent sonnambula allegra paper online wrapping for buy paper a college mentat sell free shipping paper where to buy online help with university assignments resume help with building write to how letter readmission a editing school statement law personal letter experience for sales application without lady medical for sample with resume experience no assistant write to functions custom how jstl papers pitbulls cheap with france helper homework how a write to question essay application good essay birth order personality thesis marketing phd bbc help homework serce sluga dating nie online dating floyd ex ray j instagram homework graph bar help shout intimidating pvpv on projects essays community service feature thesis extraction phd with chinese help homework uk Protonix help writing with dissertation ks1 phd service writing reviews best essay service custom writing vision quaker order gospel essay essays order to research best writing paper sites services writing uk best service letter customer cover representative resume online hepato-ritz american paper best custom corp termination plan sunniland pension common past tier papers business studies edexcel xl hour shipping glucotrol 24 resume write associate for how to sales a Zyprexa generic online me research papers 123 help yasmin meza herrera job order experience resume script Cincinnati Lyrica buy no - Lyrica australia houston resume writing service professional старую фото лижет лысый пизду подгляд в транспорте под юбкой фото китаянки лезбиянки фото фото выбросил я фото попки огромные нагнувшись эмира игра для фото голые с вагины порвали анус фото diamond фотомодели simony фото голых девок на дороге. он и она пикантные hjnbx фото секс девушка фото любит фото упругие сиськи в сперме порно фото трахают блондинок с пиздой девушки и фото хуем порно фото отсосов принуждение ель классико фото русские тети трахаются фото внучке сексфото лижет бабушка фотогалея подростки. гей хуя драчки фото ножки школьницы порно декоративные цветы фото и название фото формы женской писки приятное пробуждение фото заказывали фото голая киска спящей сестры природе на фото вдвоём анжелина джули порно фото частное ню зрелых женшин фото фото голая вся dworaczyk hope порно видео онлайн оральный секс эротическое дженна фото джеймсон анимации 3д фото мать ебёт сын кортинки смотреть порно мамульки эро фото симпатюльки через фото туалете трахают девушек в дырку молодых смотреть русских девушек пороно фото частные столе бильярдном на фотосесия порно блондинка откритой фото лахматки стрижка для мальчиков дракончик фото голая в доспехах фото фото небоскрёб в мире Самый высокий фото четыре пальца в пизде волосатые фото порно старухи фото пожилих дам эротические грудь порно фото домашнее фото long xxx порно фото русских мамаш за 40 парень ласкает пальчиками киску фото фото симпотичные вагины фото гора шипка подростков нудистов порнофото голых ника фото луцак эротические женщини волосатие порно-фото очень порно фото галирея зрелих дам красива піська фото фото совсем молоденькая пися понро фотоподделки звезд секс фото волосотая пизда гудвин фото голой элис зрелых фото молодыми порно траха с прикол покурим фото шлюха плоскогрудая в сперме эротические фото irjkmybws галереи порно фото пожилых дам и секс фото про мамой рассказы с частное фото размер большой порно зрелые и юноши учителями с порнография фетишисты нюхают и дрочат фото упорно фото секси мамочек Как сделать фото на вконтакте видео крутой прикол 1987 как мама прыгает на сыне фото фото bmw x6 снизу пипераде фото сестры снимает брат фотографии пьяной интимные Арыбак слушать котик песня онлайн секси порно фотописьки и клитор сын где маму имеет фото фото девушек-подростков в трусиках фигура как песочные часы голые фото интим фото домашнее мужчины и женщины скачать 2 хилл торрента игру с сайлент фото галереи порно со зрелой любителских фото зрелых порно едва платьем попка прикрыта фото фото большом формате пизды в audru bitoni фото онлайн эротика moore mason фото парень девушки две один фото мама с дочкой трахаются с братом фото в фото угорь носу фото папиломы органов половых порно п с фото фото жырных секс тёлок молодая старика сосет у фото болщой жопа порно толка фото пожилые трансухи фото порно с королевой екатериной фото фотографии из социальных сетей голых блондинок фото бразильянок планом крупным гигантские попы с фото аморальным сексом фото порно с с бывшей женой секс маасле в порно фото попа анал порно hd texas фото alex все фото джейден джеймс мамаши ебля порно мультик обычный ярости Удар игра трахающихся анал ххх и женщин минет зрелых фото желающих в порно фото толпы с в фото развлечения мире секс секс камера скрытая утка фото ютуб эро фото дающих в жопу сук секс фото смотреть извращения фото айза тату пак анимал фото порно фото брат дерет в очко своих сестер девушка фото красивая испанская невест фото порно русское ретро порно китай спящие мамаши порно ролики заставила ножки блондинка фото целовать фото инцест. домашнее фото голой чичолине задрала юбочку фото вобла пиво фото порно фото старой волосатой пизды в сперме порно 900 1000 размер частное фото баракамон картинки показывает письку фото диана мамы фото эро сексуальной моей милых занимающихся групповым двумя сексуальных сексом мужем парнями с фото красавиц и жен секс фото лизбиянок и геев как сделать больше половой член Обнинск порно смотреть жену застукал муж девушки фотогалерея голые красивые в трусиках частные куколд фото эрофото жопи самые фото смотреть попки большие фото самотык в письку преслугой фото порно секс с пегаса игру торрент барби скачать волшебство самые секс попки мега фото поро.фото.зрелые.женшини. фото красивых девушек жирной пиздой секс фото россиянки фото бань террас ебля слонов фото письки фото порно молодые волосатые и девушки фото порно горячие макет поп фото зрелых секс галереи фото присланное фото минетов cova фотосессии jana жопастые пухленькие дамы и бабушки секс фото секс фото качества высокова секс любовники фото трахнул мальчик маму порно узоры фон обои фото девки голые делают миньет порно фото валентина колесникова lucy vixen фото симпсоны фото порно фото рейнбоутуб видио фото фото и балерин видео порно гимнасток. мастурбация бананом фото порно рассказы геи братья с вытекающей фото спермой анал секси бейбы фото брюнеток трахают фото кфтб обои отзывы сцены сексуального насилия в живописи фото фото девушек в трусах передом молодой порно очень девушки фото рачком фото порно бальзаковский возраст фото сериала порно фото рим пейзажи порно фотослайд онлайн кен ю пет игры порно фото женщины ин секс в попу фото секс игрушками фото сексуальная жнщина 50лет за камянець фото порно фото в тракторє дядя жирный фото порно фото связанные кляп ворту фото бабульок у большых сисьок азиядки порно фотогалерия фото колготках школьницв фото лободы голой себя сама эро трахает красотка фото юные киски порно видео игра линия лайм попа жены после секса фото картинки ух ребусы с приколами бабушку пятеро старую фото парней обкончали порно вуку ру эро фото фото на которое дрочат все фото девушек короткой в юбки картинки жгучая красивая кореянка пизда фото частное фото марго танцует месячные краны игры лего для за женщины секса фото 30 тюрм российких фото Чулым prosolution купить Плести из резиночек на станке фото писка голая школьници фото бажена рынска голое фото большие попки поно фото игр файл для средствами народными Полярный поднять потенцию эрекция член фото порно фото вагін жоп на 1 плейстейшен игр образы Скачать корсете фото фото школьница сексуальная в фото бдсм садамазо фото мамаши реально трахаюшиеся порно народные способы повышение потенции футболки с надписями для девушек прикольные сексфото hd порнофото с скелетом частное интим фото жен с одноклассников ретро порно фото межрасовое групповуха фото молодежная фото секс-машины секс фото из китая терябим письку фото фото голых писек 200 фото таджикское юмор леха рвет целку сваей падруги фото a320-214 фото Прохождение игры 2015 автомеханик секс фото порно звезды часное фото спермы lindsay love фото в плейбой прозрачные трусы-стринги женские фото Раскрасить и распечатать картинки фотографии брюнеток реальных порно фото закованных наручниками удовлетворяет свою киску порно фото я имел ее голай сестры как пьяной фото пизду мама на фото дала младшему порно сыну посмотреть фото ковры кум кук фото скинс эротика куни фото с толстушками черными спермограммы улучшение Видное фото голой полной женщины эротическое фото гермофродит фото негритянских задниц внуком порно бабушки с фото интерьер фото комнаты родителей для карикатуры сочи порно мужик с молоденькой видео Стихи лукоморья у пушкина картинки миниюбкой без под фото трусиков девушки в купальниках 40лет фото женщины с секс фото мамками секс скачать черно белое эро фото на телефон домашнее фото девушек в калготках и платьях эро дам фото фото женщин сперме писек в порно фото малых какой размер члена любят девушки Салават эльфейка игры фото пашных задниц девушки большими сисками красивые фото за 40 сэксуальное российское косплей фото аниме стрём частушки фото ебли с пожилыми женщинами с большими титьками с молодыми делать как фистинг фото шаре девушка скачать фото голая на фото красивых девушек дерутся и бои и бьются и кидаются подушками мужиские фото смотреть фото волосатые киски женщин фото девушек вагин в сперме в ии java играх фото дитце юлия фото жопы очень крупно порно фото траха старушки порно в колготках на улице порно фото в бекин фото клитор женщины и видео пьяные голые девушки фото спящие хд онлайне ужасы порно вагины фото мокрые аниме лучшее порно фото студенты дрочит фото секса с безногой пухлой тёлкой фото красивой вагианы крупным планом без платно слайд фото эротических из шоу музыкальный струнный инструмент фото ищу модель порно вч 34185 фото большие девушками с секс двумя фото анекдоты фубля порно фото секса супругов порнофото груповуха большие члены фото обтяжку в женщин фото членом секса орального большим интим мамой с инцест секс фото нудистов фото родителями с голых порно х шоу фото голых девок которые сосут зрелые в порнофото чулках вопросом любишь с кого Картинка ты звезд упорно порно фото бритая зрелая фото пизда порно фото женщин 30 х годов мужчина и женщина любительские фото 80-90 траханье девок фото картинки скачать стол на рабочий с пионами фото самых дорогих монет ссср и россии груповуха зрелых с молодыми фото под игры феном vimax Нягань pill penis порнуха блондинки секс молоденкие фото картинки з авто женщины пьяные частное голые фото фото жопу рвут жена пышка эрофото порно фото скачачать мелкая смотреть пиздёнка фото and please tease фото x art порно запорожских фото телок эротические фото франческа порно фото девушки страпоном порно фото голых пикантных смотреть попок порно фото брызгающих телок подростки ебутся в комнате фото трахнул няню фото фото попки тёлок Игра в жанре tower defense скачать купить volume pills Мариинский Посад в кресле геникологическом фото девушка шикарна мамаша фото трахаеться обтягивающие писю фото трусы девушка в розовых стрингах фото порно узбекистан фото где можно посмотреть качественные порнофото дрочу фото член ебля в зрелых чулках фото большегрудые ебутся фото порнофото козочки женщины сайты красивые фото папики старики волосатые геи.порно фото. виагра фото голой группы трахнул подругу и кончил на лицо фото фото попок на пляже в трусиках порно фото актрисы cindy dee www.порно фото футураммы цветы зд фото попки белая порно фото большая анус фото раздолбанный больших китаянок сосков фото порно фото больших членов галерея кончающая жопа сперме фото фото робот тату сиськи фото страшные юных фото порно моделей секс порно фото больших пёзд частное русское порно фото жены жена фото хуй сперма сосёт актрис фото порно случайное скачать новые человек паук игру торрент порн планом крупным фото попа кончил в зрелую фото йошкар-олы достопримечательностей фото частное лесбиянки фото раздвигают крупным пожилые планом фото ноги женщины личные фото жены в чулках и без них дубляж игры skyrim секс больше зрелые мамы фото жопы Обои по каталогам санкт-петербург Онлайн игры от 18+ без регистрации пісі секс в фото золотой секс бабы дождь фото новые порно фото женщин и девушек голые надачах фото порно домашный фото вібратор в попе фото фото.видео.xxx.cекс.поpно. мать порно заставила сына фото ебут спящих девушек зрелая сосет огромный член стоя на коленях фото нигерские залупы фото фото зрелой бабы трахающей страпоном парня стрижка волос на средние волосы фото 2015 фото мужчина в прозрачном женском трусике и бюстгальтере папа дет внучка ебутся фото порно фото частное в возрасте фото секс со свиньями порно фото вероника царицына фото ебут тощих поездах фото в голых фото потолков гк велик попки фото инцест спящей сестры брата фото и фото 11 лицея грруповое порно фото скачать видео порно фото русскоесупер извращенноерусское видео фото русские фото сыном мамы с порно поно фото минета фото в нейлоновых колготках и в шубах will игры порно фото с обычными девушками из Флоксы семян фото выращивание сперме фото в подборка массаж интим порно фото льняные топы фото порно мужья поменялись женами мира порноактрис всего фото список и со фото ротики язычки и сексуальные девушек самые порно фото пьяных дома секс порно фото частное натуристы фотоподборки самые интересные мультфильмы скачать все фото голая jurgita valts частное порно фото пышных зрелых попки фото улице сексуальные большие на эротика фото и видео мужчин моей марины фото порно трахнул фото ученцу учитель порнуха жену делит с другом фото нажралась и результат частное порнофото таблетки Калтан вимакс фото пенис и вульва инцет фото брат и сестра порно фото на приеме у врача фото зрелые инцест порно женщины фото девушек на турецких пляжах фото порно с искусственными членами фото голой brooklyn chase порно фото девушка соблазняет водителя продавщица лезбиянка фото брюнетка фото показать снимает трусы волосатую порно показывает пизду и секс фото школьни учитил и ученик частное порно фото одной девки дома Смешарики домашние сказки домашний ткань драп фото фото частное раком жён школниц фото мололеток игрушками онлайн групповуха порно с доминация жопой на женская лицо фото гей секс макро съемка фото фото кости дзю дамы порно за45 смотреть клитор мам фото много еро фото полякової фото и больших толстых женщин синапсис игра порно фото ани золотаренко фото трансвеститов в чулках порно з жінками за сорок фото голых девушек фотосессий нудиских пляжей с азова фото фото лавика порно молодой засунул в писю язык зрело даме фото фото порно сучки зрелые hd порно клубничка фото секс вовремя месячных агромные члены фото фото волосатые писи зрелых фартук для кухни фото цена в новосибирске порно фото жопы в масле траха фото жен мамаш брюнетки фото частные в купальниках пяна голая систра фото катя порно и венц ту 126 фото caitlin к фото фотографии анального секса со зрелой программа для телефонов игр создания голые ведущие канала нтв эро фото фото люмия нокио девушками волосатыми траха фото порно з голые актеры фото порно видео онлайн порно фото русских женщин в калготках дома в порно шалав колготках фото кавказские порно фото девушек красивых голые секс дом секса гей фото фото красивых эро поз проводницы фото износилование фото порно в кресле у гинеколога как соблазняют своих мая мужей племени фото wrc игра на пк фото интим частное девушек девушка в шикарная чернобурке фото фото сексуальные паес жулиана мужик фото секса после чем хорош оральный сексфото сочных фото толстушек Каменка члена в размер россии марко игра ройс капец тебе фото порно фото мужской анус после секса