Yoshlarga oid davlat siyosati

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ЦОНУНИ УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ЁШЛАРГА ОИД ДАВЛАТ СИЁСАТИНИНГ АСОСЛАРИ ТУГРИСИДА

(Узбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1992 й., 2-сон, 80- модда; Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1998 й., 5-6- сон, 102-модда; Узбекистон Республикаси Крнун уужжатлари туплами, 2004 й., 25-сон, 287-модда; 2004 й.,

51-сон, 514-модда)

Давлат халв; манфаатларини кузлаб, «Узбекистон Республикасининг давлат мустакиллиги асослари тугрисида»ги Крнунга асосланиб, республика ёшларининг ижтимоий хдмда маънавий камол топиши учун шарт-шароит яратиб беришга каратилган ёшларга оид сиёсатни ишлаб чщкади ва уни амалга оширади.

 1. УМУМИЙ КОИДАЛАР
 • модда. Ёшларга оид давлат сиёсатининг максади ва коидалари Ёшларга оид сиёсат Узбекистон Республикаси давлат фаолиятининг устувор йуналиши булиб, унинг максади ёшларнинг ижтимоий шаклланиши ва камол топиши, ижодий иктидори жамият манфаатлари йулида имкони борича тула-тукис руёбга чикиши учун ижтимоий-иктисодий, хукукий, ташкилий жихатдан шарт- шароит яратиш х,амда уларни кафолатлашдан иборатдир.

Узбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсати куйидаги коидаларга асосланади:

миллати, ирки, тили, дини, ижтимоий мавкеи, жинси, маълумоти ва сиёсий эътикодидан катъи назар, ёшлар тугрисида гамхурлик килиш; ёшларни хукукий ва ижтимоий жихатдан химоя килиш;

миллий, маданий анъаналарнинг авлоддан-авлодга утиши авлодларнинг маънавий алокаси;

ёшларнинг ташаббусларини куллаб-кувватлаш, ёшлар Узбекистон Республикаси Конституцияси ва конунлари доирасида уз манфаатларини амалга ошириш йуллариниторкин танлай олишларига кафолат бериш;

жамиятни ривожлантиришга, айникса республика ёшлари х,аётига оид сиёсат ва дастурларни ишлаб чикиш хамда амалга оширишда ёшларнинг бевосита иштирок

зашли;

хукук, ва бурчларнинг, эркинлик ва фукаролик масъулиятининг бирлиги.

 • модда. Узбекистон Республикасининг ёшларга оид давлат сиёсати сохасидаги ваколатлари

Ешларга оид давлат сиёсати сохасида Узбекистон Республикаси тасарруфига куйидагилар киради:

республика худуцида ёшларга оид давлат сиёсатининг ижтимоий-иктисодий, хукукий ва ташкилий асосларни белгилаш;

ёшларни ижтимоий жихатдан химоя килиш чора-тадбирларини ишлаб чикиш ва таъминлаш;

ёшларга оид давлат сиёсати бошкарув идораларини тузиш; ёшларга оид давлат сиёсати сохасида республика комплекс ва аник максадли дастурларини ишлаб чикиш хамда амалга ошириш;

ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишга мулжалланган молиявий маблагларни тасарруф этиш;

республика ёшларининг манфаатларини Узбекистоннинг республикалараро ва халкаро мажбуриятлари доирасида ифодалаш;

республика худудида ёшларнинг ва улар бирлашмаларининг ижтимоий муносабатларини хукукий жихатдан тартибга солиш;

республика ёшларининг. ёшлар жамоат уюшмаларининг ташаббусларини иктисодий, хукукий ва ташкилий жихатдан куллаб-кувватлаш;

Хамма хукук субъектларининг Узбекистон Республикаси конунларида ёшларга нисбатан белгилаб куйилган мажбуриятларга риоя этишларини назорат килиш, Узбекистон Республикасида ёшларга оид сиёсатни шакллантириш хамда амалга оширишнинг бошка масалалари.

 • модда. К^оракалпогистон Республикасининг ёшларга оид давлат сиёсати сохасидаги ваколатлари

Е^оракалпогистон Республикаси ёшларга оид давлат сиёсатини мустакил равишда белгилайди ва амалга оширади, ушбу Крнун 2-моддасининг еттинчи хатбошиси бундан мустаснодир.

 • модда. Ешларга оид давлат сиёсати тугрисидаги конунлар

Ёшларга оид давлат сиёсати Узбекистон Республикаси Конституциясига, ушбу Крнунга ва ёшларнинг манфаатларига дахлдор булган ижтимоий, иктисодий хамда узга муносабатларни тартибга соладиган бошка конун хужжатларига асосланади.

Узбекистон Республикаси ушбу Крнун оркали 14 ёшдан 30 ёшгача булган фукароларга тааллукли ёшларга оид давлат сиёсатининг асосий негизини белгилаб беради ва уни тегишли конунларни ривожлантириш хамда тизимга солиш учун асос деб эътироф этади.

Агарда Узбекистон Республикасининг халкаро шартномасида мазкур Крнундагидан ва Узбекистон Республикасининг ёшларга оид давлат сиёсати тугрисидаги бошка конун хужжатларидагидан узгача коидалар белгиланган булса,

 

халкаро шартнома коидалари кулланади.

 • модда. Ёшларга оид давлат сиёсатнинг субъектлари

Узбекистон Республикасида давлат хокимияти ва бошкаруви идоралари, ёшлар номидан уларнинг жамоат бирлашмалари ёшларга оид давлат сиёсатининг субъектларидир.

н. ёшларни хуцуций ва ижтимоий мух,офаза к;илиш

 • модда. Ёшларни хукукий мухофаза килиш ва уни таъминлаш

Ёш фукароларни хукукий мухофаза килиш давлат ва жамоат ташкилотлари, бирлашмалар ва корхоналарнинг ёшларга нисбатан ху^укий жихатдан мустахкамлаб куйилган вазифаларини, шахснинг кадр-кимматини оилада, мехнат ва укув жамоасида, турар жойда хар томонлама химоя килишни уз ичига олади.

Ёшларни хукукий мухофаза килиш Узбекистон Республикаси конунларида белгиланган тартибда вакиллик, ижроия, суд хокимияти идоралари, шунингдек хукук-тартиботни мухофаза килиш идоралари томонидан амалга оширилади.

Узбекистон Республикасининг ёш фукаролари Конституция ва конун хужжатларида мустахкамлаб куйилган ижтимоий-иктисодий, сиёсий ва шахсий хуку К хдмда эркинликлардан тулик фойдаланадилар. Ёшларнинг конуний хукук ва манфаатларини уларнинг ёшига караб кандайдир бавосита ёки билвосита чеклаб куйишга йул куйилмайди ва бундай хатти-харакатлар амалдаги конунларга мувофик жавобгарликка сабаб булади.

Волга етмаганларнинг муомала лаёкати масалалари, ёш фукаролар айрим

*

тоифаларнинг (ногиронлар, уй бекалари, болалар уйида тарбияланаётган хдмда тарбияланиб чикканларнинг ва хоказо) х,ук;ук;ларини химоя килиш масалалари Узбекистон Республикаси конунлари билан тартибга солиб турилади.

о

Узбекистон Республикасида ёшлар орасида одоб-ахлокни бузишга, шу жумладан зуравонликни, хаёсизликни ва шафкатсизликни ташвикот килишга каратилган хар кандай хатти-^аракатлар ман этилади.

 • модда. Вояга етмаган хукукбузарлнкларнинг хукукларини мухофаза

килиш

Вояга етмаганларга нисбатан мажбурий тарбиявий таъсир чора-тадбирларини куллаш, шу жумладан: етказилган азият губорини кутариш мажбуриятини юклаш, жарима солиш, ижтимоий фойдали мехнатга жалб килиш, ахлок-т-узатиш ишларига юбориш, хибсга олиш, озодликдан махрум этиш, уларни махсус укув-тарбия муассасаларига жойлаштириш факат суднинг хукмига ёки тегишли карорига мувофик амалга оширилади.

Давлат шахснинг хукукларига риоя этилишини ва унинг кадр-киммати хурмат килинишини, хукукбузарлик содир этган вояга етмаганлар анча инсонпарвар режимда сакланишини кафолатлайди, озодликдан махрум килиш жойларида уларнинг ахволини халк депутатлари Кенгашлари ва жамоатчилик томонидан назорат килиниши учун шарт-шароит яратади. Вояга етмаган хукукбузарлик учун содир этган жиноятларнинг огирлик даражаси ва уларнинг ёшини хисобга олиб, озодликдан махрум килиш жойларида табакалаштирилган режимда саклаш назарда тутилади.

 • модда. Ёшларнинг таълим сохасндаги хуку к. три

Укувчилар ва талабаларнинг укув-тарбия муассасалари маъмурияти билан узаро муносабатлардаги хукук ва бурчлари Узбекистон Республикасининг конун хужжатларида, шунингдек тегишли муассасалар узини Узи бошкариш идораларининг карорларида белгиланади. Укувчилар, талабалар ёки уларнинг конуний вакиллари укув юртларининг маъмурияти билан тегишли коидалар, шартнома (битимлар) ишлаб чикишда иштирок этадилар.

Укувчилар ва талабларни укув жараёни вактида ижтимоий ишлаб чикаришга жалб этишга йул куйилмайди, буидай иш улар танлаган мутахассисликка мос булиб, ук;ув-ишлаб чикариш амалиётииинг шакли хисобланган ёхуд укувчилар ва талабалар укишдан буш вакдларида ихтиёрий равишда жамоа jбулиб ёки якка тартибда мехнат килган холлар бундан мустаснодир. Мазкур мехнат фаолиятига мехнат ёки фукаролик конунларига мувофик тегишлича расмийлаштирилган шартнома булган такдирда йул куйилади.

Укувчилар ва укув юртларининг талабаларига укув ашёлари, дарсликлар ва мактаб кийимларини имтиёзли нархларда сотиб олиш хукуки берилади. Моллар руйхати ва уларни реализация килиш тартиби Узбекистон Республикасининг Вазирлар Махкамаси томонидан белгилана^и.

 • модда. Узбекистон Республикасида давлатнинг истеъдодли ёшларни куллаб-кувватлаши

Давлат истеъдодли ёшларни алохида куллаб-кувватлайди. Узбекистон Республикасида давлат ташкилотлари хамда жамоат бирлашмалари, мансабдор шахслар истеъдодли ёшларни аниклашда ва уларнинг ижодий камол тоггашида кумаклашишлари шарт. Ана шу максадда Узбекистон Республикасида фан ва техника, иктисодиёт, бопщарув, санъат сохдларида истеъдодли ёшларни кидириб топишни, уларни мухофаза килиш ва куллаб-кувватлашни амалга оширишда моддий-техника базалари билан таъминланган давлат муассасалари, жамоат бирлашмалари ва комиссиялар фаолият курсатади. Истеъдодли ёшларни куллаб- кувватлаш чора-тадбирлари республика ва махаллий бюджетлар, хамда бошка манбалардан пул билан таъминланади.

 • модда. Ёшларни ижтимоий жихатдан химоя килиш

Ёшларни ижтимоий жихдтдан хдмоя килиш жисмоний, аклий, ахлокий жихатдан усишни ва Узбекистон халкининг манфаатлари йулида ижтимоий камол топишини таъминлаш учун ёш фукаролар ва уларнинг оилаларига бериладиган давлат кафолатларини уз ичига олади.

Узбекистон Республикасида ёшлар учун:

бепул тиббий хизмат;

бепул таълим олиш;

спорт-согломлаштириш ва маданий-маърифий муассасаларга имтиёзли шартларда катнаш;

уй-жой куриш, рузгор буюмлари сотиб олиш учун имтиёзли кредитлар бериш;      0

дастлабки мехнат фаолияти учун иш жойи билан таъминланиш ёки амалдаги конунларга мувофик моддий компенсация олиш хукуки;

ижтимоий инфраструктура объектларини лойихалаш ва куриш чогида ёшларнинг талаб-эхдиёжларини хисобга олиш;

укувчилар, талаба ёшлар ва вояга етмаган фукаролар учун транспортда юриш имтиёзлари;

вояга етмаганларга компенсация туловларини кафолатловчи ижтимоий таъминланиш минимуми белгиланади.

Вояга етмаганларни, ёш фукароларнинг айрим тоифаларини (ногиронлар, уй бекалари, болалар уйида тарбияланаётган ва тарбияланиб чикканлар, укувчилар, талабалар, харбий хизматни утаб кайтган хдрбий хизматчилар, захирадаги харбий хизматчилар ва шу кабиларни) ижтимоий мухофаза килишга каратилган махсус чора-тадбирлар, шунингдек уларнинг хукукларини амалга ошириш тартиби Узбекистон Республикасининг конунлари билан белгиланади.

 • УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ЁШЛАРГА ОИД ДАВЛАТ СИЁСАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШ
 • модда. Ёшларга оид давлат сиёсатини ташкилий жихатдан таъминлаш

Узбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатини Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси ишлаб чикади.

Ёшларга оид давлат сиёсатини руёбга чикариш Узбекистон Республикасининг Ёшлар ишлари буйича давлат Кенгаши ва бошка давлат идоралари, жойларда эса халк депутатлари Кенгашлари ижроия идоралари зиммасига вдклатилади.

Узбекистон Республикасининг Ёшлар ишлари буйича давлат Кенгашининг вазифалари, ваколатлари ва тузилиши Узбекистон Республикаси Вазирлар

Махдамаси томонидан белгиланади.

Узбекистон Республикасининг Ёшлар ишлари буйича давлат Кенгаши тегишли вазирликлар ва идоралар билан биргаликда ёшларга оид давлат сиёсати асосидаги тадбирларни пул билан таъминлаш улчамлари ва илмий жихатдан асосланган ижтимоий мезонларини ишлаб чикади хдмда уларни Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси мухокамасига киритади.

Узбекистон Республикасининг Ёшлар ишлари буйича давлат Кенгаши Узбекистон Республикаси Олий Мажлисига ва Президентига хар йили ёшларнинг ах,воли хусусида маъруза такдим этади.

 • модда. Ёшларга оид сиёсатни руёбга чикаришнинг давлат дастури

Ёшларга оид сиёсат Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамаси томонидан ишлаб чикиладиган ва Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси томонидан тасдикланадиган давлат дастури негизида амалга оширилади.

Давлат дастурининг ишлаб чикилишидан ва руёбга чикарилишидан кузланган асосий максад ёшларни ижтимоий куллаб-кувватлашни, инсоний кадр-кимматини, узига хос, иктисодий, сиёсий, ижтимоий-маданий манфаатларини химоя килишни таъминлайдиган шарт-шароитлар яратишдан, ихтиёрийлик ва танлаш имконияти коидалари асосида ёшларнинг халк хужалигида мехнат килишларига кумаклашишдан иборат.

Давлат дастурини руёбга чикаришда мулкчиликнинг туридан катъи назар, корхоналар, жамоат ташкилотлари ва бошка ташкилотлар иштирок этади.

Давлат дастури моддий ресурслар, мехнат ресурслари ва молиявий ресурслар билан таъминланади.

Махаллий хокимият идоралари кичик дастурлар, шунингдек мустакил хужжатлар тарзида дастурлар ишлаб чикадилар. Дастурларнинг руёбга чикарилиши махдллий бюджет маблаглари ва пул билан таъминлашнинг бошка манбаларидан амалга оширилади.

 • модда. Ёшларнинг ижтимоий хизмати

Узбекистон Республикасида ёшларни, ёш оилаларни ижтимоий мух,офаза Килиш, ёшларнинг жамоат уюшмалари ва уларнинг корхоналарини куллаб- кувватлаш, ёшларнинг фукаро сифатидаги ташаббускорлигини руёбга чикаришга ёрдам курсатиш максадларида ёшлар давлат-жамоат ижтимоий хизмати амал килади.

Ёшлар ижтимоий хизмати фаолиятининг йуналишлари куйидагилардан иборат:

&

психологик-педагогик, тиббий-биологик, хукукий ёрдам курсатиш ва вояга етмаганлар хамда бошка ёш фукароларга маслахдт бериш;

жисмоний нуксонлари туфайли жуда нокулай шароитда колган ёш фукароларга ижтимоий ёрдам курсатиш;

ёш оилаларга ижтимоий ёрдам курсатиш;

мехнат ва укув жамоаларида ёшларни хукукий химоя килиш;

вояга етмаган хукукбузарларга махсус тарбия муассасаларида ижтимоий

Ч

ёрдам курсатиш;

озодликдан махрум этиш ва махсус тарбия муассасаларидан кайтган ёш

фукароларни ижтимоий жихатдан тиклаш (куниктириш);

ёшларнинг жамоа булиб ва якка тартибда тадбиркорлик фаолияти билан

шугулланишлари ни култаб-кувватлаш хамда бу фаолиятни ривожлантириш;

хукукий ташвикот, ёшларни ишга жойлашиш, таълим олиш ва касбий

тайёргарлик куриш, буш вактни мазмунли утказиш, туризм ва спорт билан

шугулланиш сохасидаги манфаатларини руёбга чикаришлари учун мавжуд

имкониятлар тугрисида хабардор этиш;

ёшларнинг узини узи бошкариш шаклларини ривожлантиришга;

ёшларнинг яшаш жойларида уз буш вактларини мазмунли утказишларини

ташкил этишга кумаклашиш ва ёшларга ёрдам курсатиш борасидаги бошка

вазифаларни бажариш.

Махаллий хокимият ва бошкарув идоралари худуддаги узига хосликни

\

хисобга олган холда ижтимоий хизматнинг аник шаклини белгилайди.

 • модда. Давлатга тааллукли булмаган идоралар ва фукароларни ёшларга ижтимоий ёрдам курсатишга жалб этиш

Ёшларнинг жамоат уюшмаларини, бошка давлатга тааллукли булмаган ташкилотларни ёшларга ижтимоий жихатдан ёрдам курсатиш борасидаги фаолиятга

«5

жалб этиш халк депутатлари махаллий Кенгашлари ижроия идоралари, Узбекистон Республикаси Ёшлар ишлари буйича давлат Кенгаши ва республиканинг бошка идоралари билан шартнома тузиш асосида амалга оширилади. Шартнома ёшларнинг талаб-эхтиёжларини кондиришга каратилган фаодиятнинг тури ва мазмуни, томонларнинг мажбуриятлари буйича курсатиладиган молиявий ёки моддий ёрдамнинг шартлари белгиланади.

 • модда. Ёшларга оид давлат сиёсатини иктисодий таъминлаш

Ёшларга оид давлат сиёсати сохасидаги тадбирларни пул билан таъминлаш бюджетлар, ёшлар жамгармаси ва бошка жамгармалар маблаглари хисобидан амалга оширилади.

Куйидагилар республика бюджети ва махаллий бюджетлар, шунингдек республика жамгармалари ва бошка жамгармаларнинг маблаглари хисобидан пул билан таъминланади:

ёшларга оид давлат сиёсати сохасидаги республиканинг комплекс ва аник максадли дастурлари;

ёшларга оид давлат сиёсати сохасидаги кечиктириб булмайдиган вазифаларни х,ал этишни жадаллаштиришга каратилган, аник максадлар учун килинадиган харажатлар;

ёшлар жамоат ташкилотларининг ижтимоий жихатдан мухдм булган дастурларини куллаб-кувватлаш буйича килинадиган харажатлар;

Узбекистон Республикаси Ёшлар ишлари буйича давлат Кенгаши ва унга буйсунувчи муассасаларни таъминлашга кетадиган харажатлар;

Узбекистон Республикаси тузган шартномаларга мувофик ёшларнинг минтакалараро микёсда ва халкаро алокаларни амалга ошириш учун килинадиган харажатлар;

Узбекистон Республикаси Хукумати томонидан белгиланадиган ёш фукароларни ижтимоий таъминлашнинг кафолатланган умумдавлат минимумига килинадиган харажатлар;

вояга етмаган фукароларга компенсация тулаш билан боглик харажатлар.

 • модда. Ёшларнинг ижтимоий ривожланишига давлат ёрдами

Ёш фукаролар ва ёш оилаларга ижтимоий имтиёзлар, чунончи: якка тартибда уй куриш учун ер ажратиш, уй-жой сотиб олиш, уй-жой куриш кооперативларига аъзо булиш учун пай бадаллари тулаш, рузгор буюмлари сотиб олиш (шу жумладан чорва моллари сотиб олиш), узок; муддат фойдаланадиган кундалик уй жихозлари сотиб олиш, тижорат асосида амал киладиган укув юртларида таълим олиш учун хак тулаш ва бошка максадларга узок муддатли кредитлар берилади. Ёшларга кредитлар банклар томонидан кам фоиз олиш шарти билан берилиб, Узбекистон Республикасининг конунларида белгиланган имтиёзли тартибда узиладит

Ёш фукароларнинг айрим тоифаларига темир йул, хдво, сув, автомобиль транспортида (таксидан ташкари) ва шахар пассажир транспортида юриши учун

Ч

Узбекистон Республикаси конунларига мувофик имтиёзлар берилади.

 • модда. Ёшлар жамгармалари

Узбекистон Республикасида илмий, техникавий, маданий ва бошка ижодий фаолиятни, халкаро хдмкорликни ривожлантириш, ёшларнинг муаммоларини хал этишга кумаклашувчи ташаббусларни куллаб-кувватлаш максадида давлат-жамоат ёшлар жамгармалари ташкил этилади.

Ёшлар жамгармалари ва уларнинг тармок булинмалари хамда корхоналари уз устав фаолиятларини амалга ошириш учун шу жамгармаларга йулланадиган фойдаларидан солик тулашдан озод этиладилар.

Ёшларнинг давлат-жамоат жамгармаларини ташкил этиш, улар фаолиятининг тартиби ва ташкил булиш манбалари Узбекистон Республикаси Вазирлар Махдамаси томонидан белгиланади.

 • модда. Давлатнинг ёшлар тадбиркорлигини куллаб-кувватлаши

Давлат ёшларнинг иктисодий мустакиллигини, халк хунармандчилиги ва кунармандрилик касб-кори билан шугулланиши, ёшлар корхоналари фаолиятини куллаб-кувватлайди ва ривожлантиради.

Ишловчилар руйхат таркибининг камида 75 фоизини 30 ёшгача булган фукаролар ташкил этадиган куйидаги корхоналар: мактаб укувчилари, урта махсус билим юртларининг укувчилари, 0лий укув юртлари кундузги булимларининг талабалари, илмий-тадкикот, инновация ва жорий этиш ишлари олиб бориш учун ёш олимлар томонидан ташкил этилган корхоналар, шунингдек ёшлар ташкилотлари тузган хдмда руйхатини Узбекистон Республикасининг Вазирлар Махкамаси белгилайдиган ёшларга мулжалланган махсулотларни ишлаб чикарувчи ва хизматларни курсатувчи корхоналар ёшлар корхоналари кисобланади.

Ёшлар корхоналари учун Узбекистон Республикаси конунларига мувофик: карз олишда, инвестицияларда, зарур ишлаб чикариш воситалари билан таъминланишда, ер майдонларини олишда, узларининг тижорат таваккалларини сугурталашда имтиёзлар белгиланади.

 • модда. Узбекистон Республикасида ёшларнинг жамоат бирлашмалари

Республика ёшларининг фукаролик, сиёсий, иктисодий, ижтимоий ва маданий хукук хамда эркинликларини руёбга чикариш ва х,имоя килиш, шунингдек уларнинг фаоллиги ва ташаббускорлигини ривожлантиришни узининг асосий максадларидан бири деб билган фукароларнинг белгиланган тартибда руйхатдан утгач, кунгилли уюшмаси Узбекистон Республикасида ёшларнинг жамоат бирлашмаси деб хисобланади.

Ёшлар жамоат бирлашмасининг Устави (низоми, бошка асосий хужжати) да аъзо булувчининг ёки катнашчисининг ёши чегаралаб куйилган (ЗОёш) булиши керак. Ёшлар жамоат бирлашмасидаги 30 ёшдан катта аъзолар (катнашчилар) купи билан ёшлар жамоат бирлашмасига кирганлар жами сонининг 10 фоизидан ортик булмаслиги керак.

Ёшларнинг жамоат бирлашмалари ёшларга оид давлат сиёсатини амалга ошириш буйича давлатнинг комплекс ва аник максадли дастурларини ишлаб чикишида катнашадилар.

 1. ЯКУНЛОВЧИ КОПДАЛ АР
 • модда. Ушбу К^онуннинг ижросини назорат килиш


Ушбу Конуннинг руёбга чикарилишини Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси, халк депутатлари махдллий Кенгашлари ва бошка давлат идоралари назорат килиб борадилар.

Ушбу Крнуннинг барча давлат ва жамоат идоралари, корхоналар, муассасалар ва ташкилотлар, мансабдор шахслар, шунингдек фукаролар томонидан аник ва бир тахдитда ижро этилиши устидан олий назорат урнатиш Узбекистон Республикасининг Прокурори зиммасига юклатилади.

 • модда. Ушбу К^онуннн бузганлик учун жавобгарлик

Ч

Давлат хокимияти ва бошкаруви идораларининг мансабдор шахслари ушбу К^онуннинг коидаларига риоя этилиши учун Узбекистон Республикаси конунларида назарда тутилган тартибда жавобгардирлар.

Ушбу Крнунга зид келадиган кар кандай конун кужжатлари кабул килиниши биланок бутунлай ёки уларнинг тегишли кисми хдкикий эмас деб хдсобланади.

Ёшларга оид давлат сиёсати субъектларига гайриконуний хатти-хдракатлар окибатида етказилган зарар тегишли суднинг карорига асосан, тулик хажмда копланиши лозим.

Узбекистон Республикасининг Президенти И. КАРИМОВ

Тошкент ш., 1991 йил 20 ноябрь, 429-ХИ-сон

в


buy essays online sydney paper buy cheap lanterns coursework onfo on quotes after dating 40 turning 40 eating presentation powerpoint disorders content writing website services india back dating options is of null plagiarised writers non essay customers writers term review paper help online statement personal ansaid australia cheap dissertations service legitimate essay writing company writing research proposal personal in essay basic the of structure includes order a essays writing critical dating clocks dials clock longcase social studies homework need help uk custom essay buy dissertation chennai help online paper buy research net writing pa pittsburgh professional services resume and antithesis criminal order recap law intent a application job how via to letter email write essays buy good diversity organizations essay in writing architects services for resume center jmu writing help cover health letter technician mental for with jokes and homework help riddels homework tools help argumentative homeschooling essay cover letter position merchandise for coordinator dissertation conclusion terminale philosophie assignment need writing help olympic games homework help papers buy custom for the sections is a what of order correct the paper research major writing online academic to how my arabic name write in cheap writing services ebook service to write how application college essay homework asl help side effects levonorgestrel homework research is helpful homework matrix help 3x3 2x3 by sites writing academic kenya in statement security thesis computer alkalis and acids help homework services of homework review research papers service human do my hangul you name write in help to online how write documentation uk not essay expensive buy tx antonio writers business plan san giving children written essays holiday on by helpline homework number phone essay service college youtube application resume sample for experience engineer with mechanical help science does solvent mean what in homework essay help arizona miranda v day dating 3-5 rule of chuckra online 11 papers morales rodney dating thesis voorwoord master service writing acedemic yellow paper dissertation wallpaper assignments homework for ghostwriter order world essay chat help jobs online thesis 2013 phd cells solar cheap papers college sinte cher generique acheter pas academic authors of order papers for sale every drop essay help academic writing centre conners dicaprio nadia dating teen leonardo b robert phd parker thesis cant do lyrics my homework vision homework helper table updating 2007 excel automatically pivot houses primary roman help homework health resume mental for therapist essay help ap history world ccot resume ga service atlanta writing sample medical letter representative for cover review borders book helpers homework composition language english consultation manchester dissertation services examples writing help cv a naprosyn malaysia online buy equations balancing homework help writing resume in city york services alliance best new homework help holman line rose homework help chemistry organic i best writing need a speech help man on phd poverty thesis alleviation service match.com profile writing buy college joke application essay custom essay critical courswork order expository help homework writing writing assignment australia help questions phd dissertation thesis learning service university dissertation uk reviews service writing best cv side effects nutritional starlix thesis statement birth order school of for medical letters recommendation requirements school medical essays college for papers do cxc online past calc pre help homework with time chart cancer rates over help assignment forum scienceresearch papers graduate writing cv companies best uk essay overpopulation professional order essay custom a someone college write to paper hire paper cheap scrapbook packs cheap dissertation help resume template hire experienced service writing cv hull essay used process a how buy car to essay writer professional help manitoba essay of university dissertation funding ddig arb dissertation Cambridge - shipping Avapro i can order price free where Avapro cheapest help algebra homework cpm nursing postgraduate mental statement personal for health writing service essay legal content writing website eating disorder essays shooting sale for targets paper range essay kids help sciece with help homework write me who plan for can business a on essays buy abortions - writer research paper college doctorate buy dating y computo chandias presupuesto online video resume good do thesis elite diversity in the power 123 help homework dissertation planning strategic custom editing essay service writing application college teaching essay translator example cv buy resume vest for writer writing in empathic order essay technical paper abstract writing why homework help buy in nz online decadron annika grabbe dissertation on oregon challenges army portland essay study indian in case leadership coffee words my write me poem using for a buy study case solutions essay cheap write my zebeta generic website for best works free research papers online with cited taicold sin receta Patch Stop mg Smocking Stop Patch buy El cheap 40 dosage Cajon Smocking - online gold vigrx buy germany cheap practice bitsat online papers forgot i day paragraph to on my homework the do homework help hill mcgraw college application service outline essay alabama homework online help orders army 3 essay general exemple dissertation francais plan papers i can buy where italian online newspapers cape sociology essays sale essays college cheap for reviews homework chegg help on produktion thesis master supply chain lean dissertation guerre froide service writing movie review writing resume services dfw school essay help writing graduate fitzgerald by f. scott essays written write how application college to essay quality write online an essay cheap me cheapest degree doctorate 150 sx tadalis essay help on disorder bipolar paper apa does homework help how much cost sylvan essay twenge essay writing generation research me help proposal admissions essay joke college help business essay for scholarship writing resume for federal services jobs essay help on japans modernization baby infant drowsy make tylenol dissertation ireland economics help someone pay do your essay to undergraduate dissertation acknowledgements funeral writing help a for speech a buy essay a on to how computer